Hello April! + TMI Tag!

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Long time no see, huh?! I know! And I’m so sorry but March has been such a long month for me. It seemed like forever, but finally April is here and I’m super excited about that! Why, you ask? Because it’s my birthday month! I’ll be 24 on the 24th of this month, which calls for a little party, right? Anyway, I’m not going to ramble about that, I just wanted to let you guys know that I’m back and I’ll try to blog every other day. Today we’ll start of with the TMI Tag. So if you want to get to know me a bit better, keep on reading! ^^
Long time no see, hé?! Ik weet het! En het spijt mij enorm, maar maart was zo’n lange maand voor mij. Het leek een eeuwigheid, maar eindelijk is april er en hier ben ik enorm blij om! Waarom? Omdat ik deze maand jarig ben! Ik word op 24 april 24 jaar jong, en dat vraagt om een feestje, toch? Maar goed, ik wou jullie laten weten dat ik terug ben en ik ga proberen om de dag te bloggen. Vandaag begin ik met de TMI Tag. Dus als je me wat beter wil leren kennen, lees dan zeker even verder!1. What are you wearing? 
Jeans and a tank top. I know, pretty boring, but I don’t have to go out or anything today so yeah.
1. Wat draag je?
Een jeans en een topje. Ik weet het, nogal saai, maar ik moet vandaag nergens naartoe, dusja.

2. Ever been in love?
Absolutely! 
2. Ooit verliefd geweest?
Natuurlijk?

3. Ever had a terrible breakup?
I did have a pretty bad breakup indeed, which I honestly don’t like to talk about at all up until this day.
3. Ooit een vervelende breakup gehad?
Die heb ik inderdaad gehad en daar praat ik vandaag nog steeds helemaal niet graag over.

4. How tall are you?
I’m super small, just 1m65.
4. Hoe groot ben je?
Ik ben heel klein, maar 1m65.

5. How much do you weigh?
A lot of girls don’t want to answer this question, but since I did weight loss wednesdays on my blog as well, I really don’t mind. I’m around 64 kg at the moment, but trying to loose weight.
5. Hoeveel weeg je?
Veel meiden willen deze vraag niet beantwoorden, maar aangezien ik op mijn blog ook al weight loss wednesdays heb gedaan, vind ik het niet zo erg. Ik weeg ongeveer 64 kg, maar probeer wat te vermageren.

6. Any tattoos?
Nope.
6. Heb je tatoos?
Nope.

7. Any piercings? 
If you count piercing your ears twice on each side (the second one is just right above the first one on each side, nothing fancy), than yes. If not, than no.
7. Heb je piercings?
Als je gaatjes in de oren meetelt, dan ja. Indien niet, dan nee. Ik heb aan elke kan 2 gaatjes. Gewoon boven mekaar, niets speciaals dus.

8. OTP?
I’ll go with Anna and Jofy from the Saccone Joly’s on YouTube. I don’t know if this counts because to be honest I didn’t know what this meant until I saw a few other people do this tag. I just love those two!
8. OTP?
Anna en Jofy van de Saccone Joly’s op YouTube. Ik weet niet of dit telt aangezien ik eigenlijk niet wist wat dit betekende. Maar ik vind dit gewoon zo’n mooi koppel!

9. Favourite show?
Pretty Little Liars!
9. Favoriete TV show?
Pretty Little Liars!

10. Favourite bands?
I don’t really listen to bands..
10. Favoriete bands?
Ik luister niet echt naar bands..

11. Something you miss?
I really miss ballet (pointes in specific) and just dancing in general! I did ballet for about 15 years but had to stop when I went to uni. It makes me really sad when I see other people dance (professionally), because that is what I wanted to do originally. 
11. Iets dat je mist?
Ballet (vooral pointes) en dans in het algemeen mis ik heel erg! Ik heb ongeveer 15 jaar ballet gedaan, maar moest stoppen toen ik naar de universiteit in een andere stad ging. Ik word er echt verdrietig van als ik andere mensen (professioneel) zie dansen, want dat is wat ik oorspronkelijk ook wou doen!

12. Favourite Song?
Hhmm.. I hardly ever have a favorite song. I just like Rihanna a lot, but if I had to choose something as this pointe, it would be Slow Down by Selena Gomez.
12. Favoriete liedje?
Hhmm.. Ik heb zelden echt een favoriete liedje. Ik hou heel veel van Rihanna, maar als ik op dit moment echt iets zou moeten kiezen, dan zou het Slow Down van Selena Gomez zijn.

13. How old are you?
I’ll be 24 on the 24th of april, but a lot of people think I’m a lot younger!
13. Hoe oud ben je?
Ik word 24 op 24 april, maar veel mensen denken dat ik jonger ben!

14. Zodiac sign?
Taurus!
14. Sterrenbeeld?
Stier!

15. Quality you look for in a partner?
Funny, makes me feel safe, pretty eyes, … All the things my boyfriend has!
15. Eigenschap die je in een partner zoekt?
Grappig, mij veilig laten voelen, mooie ogen, … De dingen die mijn vriend heeft!

16. Favorite quote?
I actually don’t have a favorite. I like a lot of quotes!
16. Favoriete quote?
Ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind er veel leuk!

17. Favorite actor?
Again, I don’t really have one. :p Probably because I like horror movies and there’s always other actors involved. 😀
17. Favoriete acteurs?
Weeral, heb ik niet echt. :p Waarschijnlijk omdat ik vooral van horror hou en daarin komen altijd andere acteur voor.

18. Favorite color?
Pink! But also navy and cream! 😀
18. Favoriete kleur?
Roze! Maar ook donkerblauw en beige! 😀

19. Loud music of soft?
Soft! I know this might sound weird but I’m not that much of a music person.
19. Luide of zachte muziek?
Zachte! Dit klinkt misschien raar, maar ik ben niet zo’n muziek persoon.

20. Where do you go when you’re sad? 
Probably just my room or shopping. Depending on how sad I am.
20. Waar ga je naartoe als je droevig bent?
Waarschijnlijk naar mijn kamer of shoppen. Hangt ervan af hoe droevig ik ben.

21. How long does it take you to shower?
It takes from 5 minutes to 25 minutes, depending on if I have to wash my hair and things like that.
21. Hoe lang douche je?
Tussen 5 en 25 minuten. Hangt ervan af of ik mijn haar moet wassen en zulke dingen.

22. How long does it take you to get ready in the morning?
Anywhere from 15 minutes to an hour and a half I think. Again depending on what I have to do and whether I’m taking my time to get ready. :p 1,5 hours is only when I have to wash my hair and everything and when I’m taking my time to do everything. Usually I’m ready in about half an hour.
22. Hoe lang duurt het om je klaar te maken in de ochtend?
Ergens tussen de 15 minuten en 1,5 uur denk ik. Hangt er enorm vanaf wat ik precies allemaal moet doen (haar wassen of niet bijvoorbeeld) en of ik mijn tijd ervoor neem of me haast. :p 1,5 uur is enkel wanneer ik mijn haar moet wassen en ook echt mijn tijd neem om me klaar te maken. Meestal duurt het een halfuurtje.

23. Ever been in a physical fight?
Nope.
23. Ooit in een fysiek gevecht geraakt?
Nope.

24.Turn on?
Blue eyes and nice teeth!
24. Turn on?
Blauwe ogen en mooie tanden!

25. Turn off?
Bragging and macho’s.
25. Turn off?
Opscheppen en macho gedrag.

26. The reason I joined YouTube?
Because of my blog, even though I don’t really have a YouTube channel where I make videos..
26. Waarom ben je een YouTube begonnen?
Voor mijn blog, hoewel ik niet echt een YouTube kanaal heb waar ik filmpjes op maak. 

27. Fears?
Spiders and to lose people I love!
27. Angsten?
Spinnen en om mensen waar ik om geef te verliezen!

28. Last thing that made you cry?
Thinking about my grandma who past away a few months ago. I just miss her so bad!
28. Wat heeft je het laatst aan het huilen gebracht?
Toen ik aan m’n oma dacht die enkele maanden geleden gestorven is. Ik mis haar enorm!

29. Last time you said you loved someone?
This morning.
29. Wanneer zei je voor het laatste dat je van iemand houdt?
Deze ochtend.

30. Meaning behind your YouTube/Blog name?
“Sweet” stands for my name, which is given to people with a sweet character, “Sparkly” stands for my girlyness and “Serendipity” is because I wanted my blog to be something beautiful people discovered by accident when looking for something. 
30. Betekenis van je YouTube/Blog naam?
“Sweet” staat voor mijn naam, die gegeven wordt aan mensen met een ‘zoet’ karakter, “Sparkly” staat voor het meisjesachtige in mij en “Serendipity” omdat ik wou dat mijn blog iets moois werd waar mensen per ongeluk op uitkwamen terwijl ze iets zochten. 

31. Last book you read?
The Dutch version of “Girls in trouble” by Caroline Leavitt.
31. Laatste boek dat je las?
“Hou me vast” van Caroline Leavitt.

32. The book you’re currently reading?
Not reading any at the moment.
32. Het boek dat je momenteel leest?
Geen voor het moment.

33. Last show you watched?
American horror story.
33. Laatste serie die je zag?
American horror story.

34. Last person you talked to?
My mom!
34. Laatste persoon waarmee je sprak?
Mijn mama!

35. The relationship between you and the person you last texted?
My boyfriend.
35. De relatie tussen jou en de persoon die je het laatst een sms stuurde?
Mijn vriend.

36. Favorite food?
Pasta! No doubt possible! (Italian girl over here, haha)
36. Favoriete eten?
Pasta! Geen twijfel mogelijk! (Italiaanse meid hier, haha)

37. Place you want to visit?
America! I’ve been to New York yet, so maybe LA?
37. Plaats waar je naartoe wil?
Amerika! Ik ben al naar New York geweest, dus misschien LA?

38. Last place you were?
Aachen.
38. Laatste plaats waar je geweest bent?
Aken.

39. Do you have a crush?
Yes!
39. Do you have a crush?
Ja!

40. Last time you kissed someone?
Sunday. 😦 
40. Last time you kissed someone?
Zondag. 😦

41. Last time you were insulted?
Sunday, but it was a ‘joke’. :p
41. Laatste keer dat je beledigd werd?
Zondag, maar dat was een ‘grapje’. :p

42. Favorite flavor of sweet?
Berry!
42. Favoriete smaak van snoepje?
Bessen!

43. What instruments do you play?
None.
43. Welke instrumenten bespeel je?
Geen.

44. Favorite piece of jewelry?
My grandma’s ring!
44. Favoriete juweel?
De ring van mijn oma!

45. Last sport you played?
Does fitness count? If not, no idea! :p
45. Laatste sport die je speelde?
Telt fitness? Indien niet, geen idee! :p

46. Last song you sang?
Royals by Lorde.
46. laatste liedje dat je zong?
Royals van Lorde.

47. Favorite chat up line?
Don’t have one and most of the time I don’t like them. :p
47. Favoriete openingszin?
Heb ik niet en vind ik meestal ook niet leuk. :p

48. Have you ever used it? 
I’ve never used any.
48. Heb je hem ooit gebruikt?
Ik heb er nooit één gebruikt.

49. Last time you hung out with anyone?
Sunday.
49. Laatste keer dat je iets leuk deed met iemand?
Zondag.

50. Who should answer these questions next?
Marijke from MarykeJane and Anneleen from Teasistars! And everyone who reads this! Leave your post/answers in the comments! ^^
50. Wie moet deze vragen als volgende beantwoorden?
Marijke van MarykeJane en Anneleen van Teasistars! En iedereen die dit leest! Laat je blogpost/antwoorden in de comments! ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

2 gedachtes over “Hello April! + TMI Tag!

  1. Thanks for tagging me!! 🙂 En jij bent al naar NYC gewwest? When?! You lucky ducky! 😮 😀 Als ik tips nodig heb moest ik ooit gaan weet ik je dus te vinden 😉 Vond deze echt leuk om te lezen!

  2. Graag gedaan! ^^ Ja een aantal jaar geleden in februari en ik zou echt zo graag nog eens terug willen 😀 Of gewoon Amerika in het algemeen eigenlijk ^^ M'n vriend en ik zouden graag een een road trip doen ^^
    En als je zelf eens wil gaan mag je me zeker tips vragen, ik zal mijn best doen om te helpen dan 😀
    Fijn dat je het leuk vond om te lezen, dat is altijd superleuk om te horen ^^

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s