What I Got For Christmas 2013

Hi girls!

Yesterday I posted a picture on Instagram to ask if you’d like to see a post about what I got for Christmas this year, so that’s what I’l doing right now!
Gisteren plaatste ik een foto op Instagram met de vraag of jullie een artikel wouden zien over wat ik voor kerst kreeg, dus dat is wat ik nu ga doen!

I didn’t ask for anything this year (like last year), so everything I got was a complete surprise! Here we go:
Ik heb dit jaar, net zoals vorig jaar, niets gevraagd voor kerst, dus alles kwam als een verrassing! Here we go:


From my boyfriend: A Michael Kors bag. The one I got is calles the Jet Set Textured-Leather Tote in tan. I’m already completely in love with this bag! This is exactly what I would pick out myself, so my boyfriend do an amazing job, picking this bag out for me! He’s the best! 😀
Van mijn vriend: Een Michael Kors handtas. De tas die ik kreeg noemt de Jet Set Textured-Leather Tote in de kleur tan. Ik ben hier al compleet verliefd op! Dit is exact de tas die ik zelf ook zou uitkiezen voor mezelf, dus hij heeft echt supergoed gekozen! Beste liefje ooit! 😀

From my parents: The gift I got from them isn’t on the picture, because it was kind of a gift card for me, my boyfriend, my brother and his girlfriend. They gave us a weekend to Aachen (Germany) including lunch, dinner and accommodation. They know I love shopping and I really wanted to go there again, so I’m super happy about that too! 😀
Van mijn ouders: Wat ik van hen kreeg, staat niet op de foto omdat het een soort cadeaubon is voor mij, mijn vriend, mijn broer en zijn vriendin. Ze gaven ons een weekendje Aken (Duitsland) inclusief lunch, etentje en overnachting. Ze weten dat ik graag shop en ik wou heel graag nog eens naar Aken dus ok hier ben ik super blij mee! 😀

From my grandparents: My grandma always used to make something original for all of her grandkids, in which she hid money in. Last year she crocheted a little mouse for every one of the grandkids. She always used to hide them in their living room and we would have to go look for our special gift. I loved this so much even though it was a little silly for my age. The fact that she put so much effort in making something for us, just made it so special. But like you probably all know by now, my grandma past away a few weeks ago. I didn’t expect anything like that again, but before she died she went out to get us something instead of making something (she wasn’t able to make something anymore). My grandpa new about this as always, and he brought them to our house on Christmas day and hung them in the tree as a surprise, again with money in. The thing my grandma got this year, was the little glove you see in the picture. This on it’s own has such a huge value to me, because it is the last gift I got from her, even though she wasn’t here anymore. I will treasure this and the little mouse of last year forever! 
Van mijn grootouders: Mijn oma maakte altijd iets origineels voor al haar kleinkinderen om daar dan geld voor ons in te verstoppen. Vorig jaar haakte ze zelf een muisje voor elk van ons. Ze verstopte dit dan altijd in hun woonkamer en wij moesten dan naar ons cadeautje zoeken. Ik hield hier zoveel van, ook al lijkt het nogal kinderachtig voor mijn leeftijd. Het feit dat ze er zoveel moeite in stak, maakte het zo speciaal. Maar zoals iedereen ondertussen misschien al weet, is ze enkele weken geleden gestorven. Ik verwachte dit jaar dus niets meer zoals het muisje van vorig jaar, maar vlak voor ze stierf is ze nog iets gaan kopen voor ons (ze kon het niet meer zelf maken). Mijn opa wist hiervan zoals altijd en hij bracht het op kerstdag mee naar ons thuis om het in de boom te hangen als verrassing, opnieuw met geld erin. Wat mijn oma dit jaar voor ons had, is het handschoentje dat je in de foto ziet. Dit op zichzelf heeft zo’n enorm grote waarde voor mij omdat het het laatste is dat ze ons gaf, ook al was ze er zelf niet meer bij. Ik zal dit samen met het muisje van vorig jaar voor altijd koesteren!

From my parents in law: My boyfriend and his parents went to Manchester a while ago and they know I’m a body product freak. 😀 So they got me this little set over there that includes a shower gel, a body scrub, a body butter and a hand and nail cream. All of these mini’s are in the scent white yasmin, which I thought I wouldn’t really like, but I actually really do! Oh and it also came with a little scented bag to put in your room or closet. ^^
Van mijn schoonouders: Mijn vriend ging onlangs met zijn ouders naar Manchester en ze weten dat ik een verzorgingsproducten freak ben. 😀 Dus kochten ze daar dit setje voor mij waarin een douche gel, een body scrub, een body butter en een handcrème zit. Al deze mini’s hebben de geur van white yasmin. Ik dacht eigenlijk dat ik dit niet zo graag zou ruiken, maar het ruikt echt super lekker! Oh, en er zat ook nog een soort geurzakje bij dat je in je kast of kamer kan zetten. ^^

From my boyfriends grandma: This doesn’t really count as a Christmas gift, but I thought I’d include it anyway. She got the red blanket with white snowflakes for free with purchasing some products and she gave it to my boyfriend, who gave it to me. 😀 So this wasn’t a Christmas gift, but because it’s so Christmassy, I wanted to include it anyway. It’s super soft and I love it!
Van de oma van m’n vriend: Dit is niet echt een kerstcadeau, maar ik wou het er toch bijzetten, omdat het volledig bij de kerstsfeer hoort. Ze kreeg het rode dekentje met witte sneeuwvlokken, dat je op de foto ziet, gratis bij aankoop van enkel producten en gaf dit aan mijn vriend, die het aan mij gaf. 😀 Het is echt super zacht en daar hou ik enorm van!

My brother and I agreed last year not to get each other anything, just because we never know what to get each other, so we end up giving money, which is just a zero operation. 😀 I haven’t seen everyone of my family yet (we’re a pretty big family) so I didn’t get anything from my nonna (Italian grandma), who’s also my godmother, and my godfather yet. It’s not like I’m waiting on getting something, but they always give me some money, so I’ll probably still get that later on. 🙂
Mijn broer en ik kwamen vorig jaar al overeen dat we niets meer voor elkaar zouden kopen omdat we nooit iets weten en dan maar geld geven, wat neerkomt op een zero operatie. 😀 Ik heb nog niet iedereen van de familie gezien (we hebben een vrij grote familie dus van mijn nonna (Italiaanse oma), die ook mij meter is, en van mijn peter heb ik nog niets gekregen. Niet dat ik daarop zit te wachten maar daar krijg ik meestal ook geld van, dus dat krijg ik waarschijnlijk later nog. 🙂

What’s your favorite gift that I got and what did you get? ^^
Wat is jouw favoriete cadeau uit alles wat ik kreeg en wat kreeg jij? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina
Advertenties

Christmas Day + Weight Loss Wednesday ❄️ #BigBlogmasProject Day 25

Hi sweets!

Today’s post will be pretty short as Christmas day was a pretty busy and emotional day for us. I’ll give a little Weight Loss Wednesday update as promosed and talk about the end of the #BigBlogmasProject, which I was taken part of. 
Het artikel van vandaag zal vrij kort zijn omdat kerstdag voor ons nogal druk en elmotioneel was. Ik ga een kleine Weight Loss Wednesday update geen zoals ik beloofd heb en het even hebben over het einde van het #BigBlogmasProject waar ik in zat.


To start with the weight loss, I’m pretty proud of myself. Last week I weighed 64,9kg, today I weighed 64,7kg. I lost 200 grams and I know that’s not a lot at all but considering Christmas eve dinner yesterday, I think that’s not bad at all! 

Om te beginnen met mijn gewicht, ben ik vrij trots op mezelf. Vorige week woog ik 64,9kg, vandaag was dat 64,7kg. Ik verloor 200 gram en ik weet dat dat niet veel is, maar rekening houdend met het kerstavond etentje gisteren, vind ik dat zeker niet slecht! 

Second and last at the same time: this is the last post for the #BigBlogmasProject. I really enjoyed doing this! Cole had the great idea to share some helplines on Christmas day for those having a hard time at moments like these. It can be hard for some people, but know you’re not alone and there’s always someone to talk to. Let’s hope no one needs this though! 
Als tweede en meteen ook laatste: dit is het laatste artikel voor het #BigBlogmasProject. Ik vond het heel leuk om dit te doen! Cole had het geweldige idee om op kerstdag enkele hulplijnen te delen voor zij die het in periodes zoals deze moeilijk hebben. Het kan een zware periode zijn voor sommigen, maar weet dat je niet alleen bent en dat je altijd met iemand kan praten. Laten we hopen dat niemand dit nodig heeft!

National Suicide Prevention Hotline: 1-800-273-8255

Alcoholics Anonymous: 0845 769 7555

Beat, for Eating Disorders: 0845 634 1414

Refuge deals with domestic violence: 0808 2000 247

Childline for children to call: 0800 1111

And for adults worried about a child: 0808 800 5000

Narcotics Anonymous: 0300 999 1212

Rape Crisis: 0808 802 9999

Victims of Crime Support: 0845 30 30 900

OCD Action: 0845 390 6232

No Panic for anxiety sufferers: 0800 138 8889

Contact a family – 0808 808 3555

Cry-sis – 08451 228699

Disabled Parents Network – 0870 241 0450

Fatherhood Institute – 0845 634 1328

Help To Heal – 0845 120 3788

National Domestic Violence Helpline
England – 0808 2000 247
Northern Ireland – 028 9033 1818
Wales – 0808 8010800

NSPCC Child Protection Helpline – 0808 800 5000

Parents Advice Centre

Parentline Plus

Prisoners’ Families Helpline

Relate

Samaritans

Solvent Abuse – Urban 75

Talk to Frank

Womens Aid

Working Families

Youth2Youth
Hope you guys had an amazing Christmas! Let’s hope for an even better new year’s even and 2014!
Hopelijk hebben jullie een leuke kerst gehad! Laten we hopen op een nog beter nieuwjaar en 2014!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

My Christmas Nails 2013 ❄️ #BigBlogmasProject Day 24

Hi beauts!

I’ve had a bunch of nail stickers laying around for a while now. I almost forget about them but todays I saw them and remembered I ordered these from ebay for Christmas time, just in time! So I decided to do my nails and show you guys what they look like for the holidays. ^^
Ik heb al tijdje een hele hoop nagel stickers en was bij vergeten dat ik ze had maar vandaag zag ik ze weer liggen en herinnerde ik me dat ik deze voor kerst had besteld, juist op tijd! Dus ik besloot ze vandaag te gebruiken en jullie te tonen hoe mijn nagels er voor kerst uitzien. ^^

When I saw these on ebay, I just had to have them. They are super inexpensive and I think nail stickers always come in handy if you’re in a rush and still have to do your nails. You can simple stick them on, press down, fold the edges over and file of the excess. 
Toen ik deze op ebay zag, moest ik ze gewoon hebben. Ze zijn enorme goedkoop en ik vind nagel stickers altijd wel handig voor als je eens geen tijd hebt om je nagels te doen. Je kan deze dan simpelweg op je nagels kleven, omvouwen en het overschot wegvijlen.


These were only $0,99 which is insane and I got them from this seller: unlimited_zone (there were tons of different designs). I didn’t expect them to be of great quality but I thought I would give them a go anyway since I didn’t have to loose much.
Deze kostten maar $0,99 wat echt spotgoedkoop is en ik kocht van deze verkoper op ebay: unlimited_zone (er zijn nog enorm veel andere designs). Ik verwachtte niet veel van de kwaliteit maar ik wou ze toch eens proberen, want veel had ik niet te verliezen.


As you might be able to tell from the pictures, they do wrinkle a little but not as much as the ones I reviewed from Essence, which I’m happy about because those were awful! For $0,99 I can totally deal with those tiny wrinkles because they aren’t even that bad. You can only tell when you’re looking very close, but no one will be able to tell from a distance.
Zoals je misschien op de foto’s kan zien, kreuken ze wel een beetje, maar lang niet zo erg als die van Essence die ik onlangs reviewde, dus daar ben ik al heel blij mee want die waren verschrikkelijk! Voor $0,99 vind ik die kreukjes persoonlijk helemaal niet zo erg omdat ze ook echt niet opvallen. Je kan het enkel zien als je van heel dichtbij kijkt, maar niemand zal het van op een afstand kunnen zien.


I’m pretty impressed with these so far. Now I can only hope they stay on for a decent amount of time. I will definitely order some more on ebay, just because they are so incredibly cheap and easy.
Tot nu toe ben ik hier redelijk van onder de indruk. Nu kan ik enkel nog hopen dat ze ook lang blijven zitten. Ik ga er zeker nog meer bestellen op ebay, omdat ze zo goedkoop en zo makkelijk zijn.

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

The Christmas Tag 2013 ❄️ #BigBlogmasProject Day 23

Hi sweeties!

Since christmas is right around the corner now, I thought it would be nice to finally do the ‘Christmas Tag’ so let’s jump right into the questions! 🙂
Aangezien kerstmis er nu echt aankomt, dacht ik dat het wel eens tijd was om de ‘Christmas Tag’ te doen, dus laten we er meteen invliegen! 🙂

I saw this tag on Beautiful Solutions and also just Stacey’s picture because I really liked it and didn’t have time to make my own. I hope she doesn’t mind, but to make it up the here, please go check out her blog! ^^
Ik zag deze tag onder andere op Beautiful Solution en gebruikt ook Stacey’s afbeelding omdat ik hem echt mooi vond en geen tijd had er zelf een te maken. Ik hoop dat ze dat niet erg vindt, maar om het goed te maken: ga zeker allemaal eens een kijkje nemen op haar blog! ^^

Do you prefer a real Christmas tree or synthetic? 
That’s an easy one! A real tree! Even though I will probably have a synthetic one when I move out because my parents-in-law have one but they never use it (I think that’s weird, they don’t decorate at all..). It’s a very real looking one so I think we might get that one from them. However, I do really prefer a real one. The smell of a Christmas tree us just essential to me around Christmas. :p
Verkies je een echte kerstboom of een synthetische?
Dit is een makkelijke vraag! Een echte boom! Ook al ga ik waarschijnlijk een synthetische hebben als ik met mijn vriend ga samenwonen aangezien zijn ouders er één hebben maar die nooit gebruiken (ik vind dat vreemd, ze versieren helemaal niet..). Het is er gelukkig wel één die er heel echt uitziet dus ik denk dat we die zullen overnemen. Toch verkies ik een echte omdat de geur van een kerstboom voor mij essentieel is tijdens kerst. :p

You’re in a coffee shop, it’s December, what do you pick up?
I don’t really drink coffee, except for something like a Starbucks caramel latte, because that doesn’t even really taste like coffee any more. :p I don’t really get anything else around Christmas time.
Je bent in een coffee shop, het is december, wat kies je?
Ik drink niet echt koffie, behalve iets als een Starbucks caramel latte, omdat dat eigenlijk al niet meer echt naar koffie smaakt. :p Rond de kerstperiode neem ik niet bepaald iets anders.

What’s your favorite color scheme for decorating the tree?
Gold and bronze. It’s just neutral and that’s what I like in decorations in general.
Wat is jouw favoriete kleurenpalette voor het versieren van de boom?
Goud en brons. Het zijn neutrale kleuren, maar daar hou ik wel van in decoraties in het algemeen.

Giving or receiving?
At any time of the year I really like to pick out presents for other people so in that case giving. But obviously I also like receiving once in a while, especially for Christmas. So I would say both. 😀
Geven of krijgen?
Op elk moment van het jaar vind ik het echt heel leuk om cadeautjes uit te kiezen voor anderen dus in dat geval geven. Maar natuurlijk vind ik het ook leuk om af en toe iets te krijgen, zeker bij kerstmis. Dus ik zou zegge: beiden. 😀

To mince pie or not to?
Honestly, I don’t even know what mince pie is so I’ve never eaten it before. I’m not from the UK (I think that’s where it is from?) so that’s why. 😀
To mince pie or not to?
Mince pie is volgens mij een gebak uit de UK, maar aangezien ik het nog nooit gegeten heb kan ik niet echt op antwoorden. 😀

What’s your traditional Christmas lunch?
We don’t really have a traditional Christmas lunch. We always used to go to my grandma and grandpa’s on Christmas day and my grandma would make a festive lunch. But if you read my little update post, you know that my grandma past away a few weeks ago. 😥 She did always make one thing every year: something we call ‘moepkes’. I don’t think that even exists, but it is a specific way of preparing potatoes. 
Wat ik jouw traditionele kerstlunch?
Wij hebben niet echt een traditionele kerstlunch. We gingen vroeger elk jaar naar mijn oma en opa op kerstdag en mijn oma maakte dan een feestelijke en uitgebreide lunch. Maar als je mijn update artikel gelezen hebt, weet je dat mijn oma enkele weken geleden gestorven is. 😥 Ze maakte wel elk jaar opnieuw iets dat we ‘moepkes’ noemen. Ik denk zelfs niet dat dat echt bestaat maar het is een aardappelbereiding die zij altijd maakt en die superlekker was.

Christmas day fashion.
As I just mentioned, we always used to go to my grandpa and grandma’s house so we did dress up a little. I usually just wear dark wash jeans with a cute top and a blazer. That will be the same this year except everyone will be at our house.
Kerstdag fashion.
Zoals ik net zei, gingen we altijd naar mijn oma en opa en kleedden we ons wel netjes. Ik draag meestal een donkere jeans met een mooi topje en een blazer. Dat zal dit jaar dus ook zo zijn, maar dit jaar komt iedereen naar ons thuis.

What’s your favorite Christmas song?
I’ve had a Christmas song stuck in my head for a few days now, so that’s what I’m gonna go with: All I want for Christmas! 😀
Wat is jouw favoriete kerstliedje?
Ik zit nu al enkele dagen met een liedje, dat maar niet uit m’n hoofd wil, dus ik zal daarvoor gaan: All I want for Christmas! 😀

What’s your favorite Christmas movie?
The film I randomly watched today: The Grinch.
Wat is jouw favoriete kerstfilm?
De film die ik toevallig vandaag keek: The Grinch.

Open presents before or after lunch?
Who wants to wait even longer? Before! 😀
Cadeautjes voor of na de lunch openen?
Wie wil er nu nog langer wachten? Voor! 😀

Don’t forget to leave me your link if you did this tag too! ^^
Vergeet niet je link achter te laten als je deze tag ook hebt gedaan! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Last Minute Christmas Gift Tip | Something For Everyone ❄️ #BigBlogmasProject Day 22

Did you find a christmas gift for everyone this year? Or is there still that one person you can’t find anything for? Go ahead and continue reading, because I will show you a gift tip that you can personalize and make yourself last minute if you don’t have time to look any longer!
Heb jij dit jaar voor iedereen een kerstcadeautje gevonden? Of is er nog steeds iemand waarvoor je maar niets vindt? Lees dan zeker even verder, want ik laat je in dit artikel een leuk idee zien dat je kan personaliseren en zelf last minute kan maken zodat je niet verder hoeft te zoeken!


In this DIY I’ll show you how to make these cute gift cards with supplies you already have at home. 
In deze DIY laat ik jullie zien hoe je deze schattige gift cards kan maken met spullen die je zeker thuis al hebt.


What you’ll need:
– Colored paper (green and red or any other colors you like)
– Glue or dubble sided tape
– Scissors
– Ruler
– Pen
– Gift wrapping paper
– A gift bag
– Tissue paper
– Decorations (optional)
Wat je nodig hebt:
– Gekleurd papier (groen en rood of eender welke kleur jij leuk vindt)
– Lijm of dubbelzijdige tape
– Schaar
– Lat
– Pen
– Inpakpapier
– Een mooi tasje
– Tissue papier
– Decoraties (optioneel)


The gift cards are very easy to make. First you want to measure out the size of a credit card onto your colored paper (I took red and green) and about a centimeter smaller on each side on another colored paper (I took the opposite colors, so green and red). Next, all you need to do is cut these out and glue the smaller one on the bigger one and decorate them if you’d like that. I glued green on red and red on green and cut some stars out to match the gift cards to the envelopes which I will show you in a second how to make those! 
De gift cards zijn echt heel makkelijk te maken. Teken een rechthoek de grootte van een bankkaart op je gekleurd papier (ik gebruikte rood en groen) en een iets kleinere rechthoek op een andere kleur papier (ik gebruikte de tegenovergestelde kleuren, groen en rood). Daarna is het enige dat je nog moet doen ze uitknippen en de kleinste op de grootste lijmen. Je kan ze eventueel ook nog wat versieren. Ik deed dit aan de hand van sterretjes zodat ze bij de envelopes passen waarvan ik jullie dadelijk ga laten zien hoe je ze moet maken!

After these gift cards are finished, go ahead and write whatever it is you want to give on them. I made this for my boyfriend so I wrote things like: A homemade dinner (me and my boyfriend don’t live together yet, that’s why), a homemade apricot jam pie (his favorite one, which is the only dessert he likes), an awesome surprise (I made a reservation at at restaurant he really likes but it’s a little expensive, so I decided to treat him to a dinner at that place) and a few more. You can write anything you want on these and make as many as you like to give, so be creative. 🙂
En je gift cards zijn al klaar, dus schrijf nu eender wat je graag wil geven op het kaartje. Ik maakte dit voor mijn vriend dus ik schreef dingen zoals: Een zelfgemaakt etentje (omdat we nog niet samen wonen), een zelfgemaakte abrikozenconfituur taart (zijn favoriete dessert en ook de enige zoetigheid die hij graag heeft), een super verrassing (ik heb een reservatie gemaakt in een restaurant waarvan ik weet dat hij er al lang naartoe wil maar het is nogal duur. Daarom heb ik besloten hem er eens te trakteren) en nog enkele. Je kan er echt alles op schrijven wat je maar wil en je kan er zo veel maken als je maar wil, dus wees maar creatief. 🙂


To make the envelopes, I decided to make a video about that just because explaining it in pictures would be a little hard. I used gift wrapping paper, because that’s something probably everyone has lying around somewhere this time of the year and it’s a little more festive than just a plain colored paper. So go ahead and watch this video to learn how to make the silver envelopes.
Om jullie te tonen hoe je de enveloppen maakt, besloot ik een filmpje op te nemen omdat het in foto’s nogal moeilijk uit te leggen zou zijn. Ik gebruikte hiervoor inpakpapier omdat dat iets is dat iedereen nu wel in huis heeft en dat toch iets feestelijker is dan gewoon gekleurd papier. Dus kijk snel even naar de video, dan laat ik jullie zien hoe je de zilveren enveloppen kan maken.

To wrap these gift cards, as you can see in the first picture, I used a white gift bad, filled it with some tissue paper, placed the gift cards on top and added a little more tissue paper to cover them up.
Om deze gift cards in te pakken gebruikte ik een wit cadeautasje. Ik vulde dit met wat tissue papier, legde de gift cards erop en voegde nog wat tissue papier toe om ze te bedekken.

So that was it for this DIY! I hope you liked it and maybe it helped someone out! 🙂
Zo, dat was het voor deze DIY! Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het misschien iemand geholpen heeft! 🙂

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Day Zero Project Goal 81 | Doggy Under The Christmas Tree ❄️ #BigBlogmasProject Day 12

Hi dolls!

Today’s post will be a short one because I’m pretty busy for school at the moment. 😦 I reached one of my 101 goals in 1001 days and wanted to post about it, since that’s a goal too. 😀
Het artikel van vandaag is nogal kort omdat ik het vrij druk heb voor school. 😦 Ik bereikt opnieuw één van de 101 doelen in 1001 dagen en wou er even over schrijven omdat ook dat een doel is. 😀


The goal I reached – as you might have guessed already :p – is ‘Take a picture of Pucki (my dog) next to or under the christmas tree”. I took one last year, which was way prettier, but this one was taken in the 1001 day range of the Day Zero Project. :p I didn’t even do any effort, my dog just liked to walk around the christmas tree every once in a while, and if we are not sitting in the sofa (I was studying at the living room table at this moment), he sometimes sits under the christmas tree looking at me. 😀 It’s almost like he want’s to say “please come sit with me in the sofa”. And now some of you might think “It’s a Jack Russel, they don’t want to lay down, they want to play”. My Jack Russel is actually a really quiet and calm one. He is 14 right now but he always has been that way, he always just want to lay next to us. It’s super cute and I love him to pieces!
Het doel dat ik bereikte – zoals je misschien al geraden hebt :p – is “Take a picture of Pucki (my dog) next to or under the christmas tree”. Ik trok vorig jaar al zo’n foto, maarja, dat viel niet in die 1001 dagen van het Day Zero Project. :p Ik heb hier zelfs geen moeite voor gedaan, mijn hond vindt het soms gewoon leuk om eens rond de kerstboom te wandelen en als we niet in de zetel zitten (ik was op dat moment aan het studeren aan de livingtafel), gaat hij soms gewoon onder de boom zitten kijken naar mij. 😀 Het is precies alsof hij wil zeggen “kom alsjeblieft met mij in de zetel liggen”. En nu denken sommigen onder jullie misschien “Het is een Jack Russel, die willen niet liggen, die willen spelen”. Mijn Jack Russel is eigenlijk echt een rustige en stille versie, om het zo even te zeggen. :p Hij is nu al 14, maar hij is zo al altijd geweest, hij wil altijd gewoon naast ons liggen. Ik vind het echt superschattig en hou enorm veel van hem!

Do you have a dog too? Send me a pic on twitter, I LOVE animals!
Heb jij ook een hond of ander huisdier? Stuur me een foto op twitter, want ik HOU echt van dieren!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Christmas Gift Tip | Soap & Glory Gift Set ❄️ #BigBlogmasProject Day 3

Hi dolls!

Let me just start this post by saying I have the best boyfriend in the world! I was having an awful weekend and when my boyfriend get home from Manchester, he brought me this for no reason! ^^ I really love this Soap & Glory gift set so I thought it would be a good tip for christmas.
Laat me dit artikel beginnen met dit: ik heb het beste vriendje ter wereld! Ik had een verschrikkelijk weekend en toen mijn vriend terug kwam van Manchester, had hij dit voor me meegebracht zonder reden! ^^ Ik vind dit echt een heel leuke cadeauset van Soap & Glory dus ik vond het een leuke tip voor kerst. Jammer genoeg enkel in Engeland te krijgen. 😦


The first thing you get in this gift set is the bag everything comes nicely wrapped in. It’s pretty big and the way it is designed and the zipper opens makes it very easy to put all of the products you’re traveling with upright. I think I will get a lot of use out of this when I’m traveling!
Als eerste krijg je een toilettas waar alle producten netjes verpakt inzitten. Hij is vrij groot en de manier waarop hij gemaakt is en waarop de rits opent, maakt het makkelijk om de producten waarmee je reist rechtop te zetten. Ik denk dat ik hier heel veel plezier aan zal hebben als ik reis! 

Aside from the bag, you get a ton of travel size products from Soap & Glory. Perfect to get to know the brand and test some of their products.
Binnenin de tas krijg je ook een heleboel mini’s van producten van Soap & Glory. Ideaal dus om het merk te leren kennen en uit te testen.

Clean On Me – Shower Gel
Hand Food – Hand Cream

The Scrub Of Your Life – Body Buffer

Heel Genius – Foot Cream

Glad Hair Day – Daily Shampoo

The Righteous Butter – Body Butter

Headband

All of these products smell amazing! A lot of them smell like Miss Dior Chérie, which is my favorite perfume ever, so I’m super happy about that! I really wished we could get Soap & Glory in Belgium. I would probably buy everything. :p
Al deze producten ruiken echt super! Veel ervan ruiken naar Miss Dior Chérie, wat toevallig mijn favoriete parfum ooit is, dus daar ben ik superblij mee! Ik wou echt dat we Soap & Glory in België konden krijgen. Ik zou waarschijnlijk alles kopen. :p

What’s your favorite Soap & Glory product? ^^
Wat is jou favoriete Soap & Glory product? ^^


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.