Weight Loss Wednesdays | Where Did They Go?

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }
Hi sweeties!

I haven’t been updating my weight loss for 2 weeks I think, so here’s a little update on Weight Loss Wednesdays in general! ^^
Ik heb de laatste 2 weken geen update gedaan over mijn gewicht, dus hier is een kleine update over de Weight Loss Wednesdays in het algemeen! ^^


So the reason why I haven’t been doing these posts anymore is because of my exams. This doesn’t mean I haven’t been watching my weight, it just means I haven’t been updating you guys. :p
De reden dat ik deze artikels niet meer deed, is door mijn examens. Dit betekent niet dat ik niet meer op mijn gewicht let, het betekent gewoon dat ik geen updates meer deed. :p

First of all I wanted to let you guys know that I’m not sure I will keep doing these weekly updates. I just don’t like the fact that I’m stuck to 1 type of post on a specific day. Blogging has to stay fun for me, so I want to blog about whatever I want, whenever I want. 😀 I still will be updating you guys, no worries, just not on such a regular basis. 🙂
Om te beginnen wou ik jullie laten weten dat ik niet zeker ben dat ik deze updates wekelijks blijf doen. Ik vind het gewoon niet zo leuk om vast te zitten aan een bepaald artikel op een bepaalde dag. Bloggen moet een plezier blijven, en dus wil ik eender wanneer bloggen over eender wat ik wil. 😀 Maar no worries! Ik blijf jullie wel updaten! ^^

In total I have lost 2,5 kg now. I started my weight loss journey at 65,6 kg so this means I’m now at 63 kg. For the past 3 weeks I have been using the app “MyFitnessPal” to keep track of what I eat and my weight. This has been working great for me as I’m doing this with my best friend! She keeps me motivated and that’s a really big deal for me! 
In totaal ben ik ondertussen 2,5 kg kwijt. Ik begon mijn gewichtsreisje op 65,5 kg dus dat betekent dat ik nu op 63 kg zit. De voorbije 3 weken heb ik de app “MyFitnessPal” gebruikt om mijn gewicht en hetgeen ik eet bij te houden. Dit werkt echt goed voor mij aangezien ik dit met mijn beste vriendin doe! Ze houdt mij gemotiveerd en dat ik heel belangrijk voor mij!

According to the app I can eat 1200 kcal per day. That isn’t a lot, but it’s a reasonable amount to get through the day! 😀 I allowed myself to go over that amount once a week. And to keep everything under control, my friend and I made a little deal: if one of us goes more than 200 kcal over the allowed amount 3 times, the other one gets a free healthy meal! 😀 
Volgens de app mag ik dagelijks 1200 kcal eten. Dat is niet veel, maar genoeg om de dag door te komen! 😀 Ik heb mezelf wel toegelaten om 1 keer per week hierover te gaan. En om alles een beetje onder controle te houden, hebben mijn vriendin en ik een kleine deal gesloten: als één van ons meer dan 200 kcal teveel eet op een dag en dit 3 maal doet, dan krijgt de andere een gratis gezonde maaltijd! 😀
That’s pretty much all I wanted to say in this update. 😀 If you want, you can still add me as a friend on “myfitnesspal”. My username is “Romina244” and you can add me by entering this as e-mailadress when you add a friend by e-mailadress! I would love to connect and support each other! ^^
Dat is zowat alles wat ik wou zeggen in deze update. 😀 Als je wil, kan je mij toevoegen als vriend op “myfitnesspal”. Mijn gebruikersnaam is “Romina244” en je kan me toevoegen door deze in te geven als e-mailadres bij het toevoegen van een vriend via e-mailadres! Ik zou het enorm leuk vinden om elkaar te steunen! ^^
Advertenties

Weight Loss Wednesday | Week 2 And A New Challenge #BloggersWLW

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

As you might know by now, I love challenges and when I saw there was a blog version of a weight loss challenge, I jumped right into it. This is my second week of my new weight loss wednesdays and I will continue this. the only difference is that I will be joining the “Bloggers Weight Loss Wednesday” group to do this and to keep myself motivated. So if you want to know more about this, keep on reading! ^^


Basically what it means to join this group, is that I will be posting every wednesday about weight loss, health, fitness and things like that, just like I was doing before. For more information and to join yourself, you can always go to “Barely There Beauty“! ^^ But for this first post of this new challenge I will start by telling you guys my goal and some things that inspire me!


My goal has been 56 kg for a long time, so that’s still what I’m aiming for. It’s one of my Day Zero goals too, so I hope to reach it this year! I’m starting of with a weight of 64,4 kg. this is the same as last week, but I’m fine with that. Better stay the same than gain, right! 😀 I also wanted to let you guys know that I’m using the app “MyFitnessPal”. If anyone wants to join me, you can add me at romina244 or leave your username in the comments and I will be happy to add you so we can support each other! ^^ Remember, losing weight together is a lot easier! ^^


I found 2 quotes that inspired me.So now that I found some motivation and a group of support, let’s hope this gets easier and let’s hope I reach that goal! ^^


Weight Loss Wednesday | Week 1

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

The holidays are over and everyone has set their new year’s resolutions. So have I and one of them was to reach my target weight! Eating healthier, exercise more, you know the drill, it’s probably the most popular new year’s resolution! 😀 Let’s see how I did this first week of the new year, huh? ^^
De feestdagen zijn voorbij en iedereen heeft zijn goede voornemens vastgelegd. Ook ik deed dat, en één daarvan was om mijn doelgewicht te bereiken! Gezonder eten, meer bewegen, je kent ze wel, waarschijnlijk de meest populaire goede voornemens! 😀 Laten we eens zien hoe ik het er deze eerste week van het nieuwe jaar vanaf heb gebracht, zullen we? ^^


Weight last week: 65,4 kg
Weight this week: 64,4 kg
Gewicht vorige week: 65,4 kg
Gewicht deze week: 64,4 kg
I couldn’t believe my sleepy eyes when I stepped on the scale this morning. Maybe I was still dreaming? No, I wasn’t, it really said 64,4 kg, which means I lost 1 kg this week! I couldn’t be happier with this result. 
Ik kon mijn slaperige ogen niet geloven toen ik vanochtend op de weegschaal ging staan. Misschien was ik nog aan het dromen? Nee, toch niet, er stond echt 64,4 kg, wat betekent dat ik deze week 1 kg ben afgevallen! Hier ben ik enorm blij mee.

What have I been doing? I started drinking a minimum of 2 liters of water a day and at least 1 green tea a day. Eating wise, I didn’t really change that much. I tried to eat less whenever it was something not that healthy and that’s basically all I’ve changed. Exercise wise, I didn’t do anything either! :p I’ve been studying as you might know, and in those periods, I really don’t like to spend my spare time exercising, just because I really don’t like it. But hey, I lost 1 kg so whatever, right? 😀
Wat heb ik deze week gedaan? Ik heb elke dag minstens 2 liter water en minstens 1 groene thee gedronken. Op het gebied van eten heb ik niet zo veel veranderd. Ik probeerde de keren dat het iets minder gezond was iets minder te eten en dat is eigenlijk alles wat ik veranderde. Op het gebied van beweging deed ik ook niet! :p Ik zit in de examenperiode, en dat is net de periode waarin ik mijn vrije tijd echt niet aan beweging spendeer. Maar hé, ik verloor 1 kg, dus maakt niet uit, toch? 😀

So what will I change next week? Hhmm, not much I think! I don’t think I will be exercising during this exam period, so that will stay the same. And since the way I’m eating and drinking worked this week, I hope it’ll work next week too! ^^
Wat zal ik volgende week anders doen? Hhmm, niets denk ik! Beweging zal er tijdens de examenperiode niet echt van komen en aangezien de manier waarop ik nu eet en drink blijkt te werken, hoop ik dat het dat volgende week ook doet! ^^

Tip of the week: Drink enough water! Drinking half an hour before you eat makes you eat a little less, but don’t drink right before eating! If you think you’re hungry during the day, drink some water. Chances are you were actually thirsty because your body can sometimes mix up thirst and hunger. Sounds strange, but try it out. It works for me!
Tip van de week: Drink genoeg water! Een halfuurtje voor het eten een glas water drinken, zorgt ervoor dat je minder honger hebt, maar drink niet vlak voor het eten! Als je denkt dat je honger hebt gedurende de dag, drink dan eerst wat water. De kans bestaat dat je eigenlijk dorst had, want je lichaam kan soms honger en dorst verwarren. Klinkt raar, maar probeer het eens. Voor mij werkt het!

Weight Loss Wednes.. Uhm, Thursday?! | A New Start

New year, new goals. Well not really actually :p, my weight loss goal remains the same but with it being a new year, I thought I’d start fresh..post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }
Nieuw jaar, nieuwe doelen. Nou, niet echt eigenlijk :p, mijn doel om gewicht te verliezen blijft hetzelfde maar aangezien het een nieuw jaar is, vond ik het een goed idee om met een schone lei te beginnen. 


So since this is a fresh start, there isn’t very much to say yet. I just wanted to let you guys know I’m doing this again and sticking to it this time. :p So I’ll be updating you guys every week letting you know what helped and things like that. So here’s my start weight for the year:

Aangezien dit een nieuwe start is, valt er nog niet zo veel te zeggen. Ik wou jullie gewoon laten weten dat ik dit opnieuw begin en mij er deze keer aan ga houden. :p Ik ga jullie dus elke week een update geven over wat voor mij hielp en meer. Hier is mijn begingewicht dit haar:

Weight this week: 65,4 kg
Gewicht deze week: 65,4 kg

Let’s hope I’ll finally reach my target weight this year! 🙂
Laten we hopen dat ik dit jaar eindelijk mijn doelgewicht bereik! 🙂


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

Weight Loss Wednesday | Week 2

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading! ^^
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder! ^^Weight last week: 65,0 kg
Weight this week: 66,0 kg

Gewicht vorige week: 65,0 kg
Gewicht deze week: 66,0 kg

I would say, let’s just not talk about this! I’m so disappointed in myself this week. But on the bright side, I know why I gained weight, so I know what to do about it. I had a few dinner parties this week which makes it hard to watch what I eat. On top of that, the alcohol that comes with dinner parties is the worst enemy for losing weight. 
Ik zou zeggen, laten we het hier gewoon niet over hebben! Ik ben zo teleurgesteld in mezelf deze week. Maar om het positief te bekijken, ik weet wel wat de oorzaak is van mijn gewichtstoename, dus ik weet ook wat ik eraan kan doen. Ik heb enkele etentjes en feestjes gehad deze week en dat maakt het sowieso al moeilijker om op mijn eten te letten. Daarbovenop is de alcohol die bij die etentjes komt kijken de grootste vijand van een dieet.

Exercising wise,  I did go for a walk 2 times this weekend but apparently that didn’t help and I know that’s just not enough to compensate for the dinner parties. 
Op gebied van beweging ben ik wel 2 keer gaan wandelen dit weekend, maar dat was blijkbaar niet genoeg en ik weet ook wel dat dat de etentjes niet kon goedmaken.

So what will I do differently this week? Drink less alcohol (I usually don’t drink that often, this week was a little exception because of the parties, obviously when there are no parties, I don’t drink any alcohol), exercise more and try to eat more veggies, which I actually really like so that can’t be too hard for me!
Dus wat ga ik deze week anders doen? Minder alcohol drinken (Ik drink normaal niet zo vaak, maar deze week was een kleine uitzondering door de etentjes, natuurlijk drink ik geen alcohol als er geen feestjes zijn en ik gewoon op kot zit), meer bewegen en meer groenten eten, wat ik eigenlijk heel graag heb, dus dat kan niet zo moeilijk zijn voor mij!

I’ll stop here for this week since I’m not very happy with my weight right now. 😦
Ik ga het hierbij laten deze week want ik word niet zo blij van mijn gewicht op dit moment. 😦

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Weight Loss Wednesday | Week 1

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading! ^^
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder! ^^Weight last week: 65,3 kg
Weight this week: 65,0 kg

Gewicht vorige week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,0 kg


As you can see, I did lose some weight this week. Not a lot, just 300 grams, but I’m really happy with that since I went to London this weekend and had a party yesterday, so I actually expected to gained a little even.  Normally in these posts I would tell about what I ate and stuff like that, but since this was such a busy week, I didn’t eat that healthy and I didn’t write down what I ate. 
Zoals je kan zien ben ik wel een beetje afgevallen deze week. Het is echt niet veel, maar 300 gram, maar hier ben ik toch heel blij mee omdat ik dit weekend in Londen was en gisteren nog een feestje had. Ik had dus eerlijk gezegd verwacht dat ik lichtjes was bijgekomen. Normaal zou ik in dit soort artikels ook schrijven over wat ik die week gegeten heb en dergelijke, maar aangezien deze week zo druk was voor mij, heb ik dat niet echt kunnen bijhouden.

One thing I can tell you is that I’ve really been trying not to overeat and just stop when I’m full enough. Normally I don’t pay a lot of attention to that and afterwards I feel that I ate a little too much. This week I did pay attention to this and stopped on time. Because of that I feel like I’m not as hungry as usual and I’m full faster, so I ate a little less. Probably this is the reason for this week’s weight loss.
Wat ik jullie wel nog kan vertellen is dat ik er echt op gelet heb om niet te overeten en te stoppen wanneer ik genoeg heb. Normaal let ik daar niet op waardoor ik na het eten al snel het gevoel heb dat ik teveel gegeten heb. Deze week lette ik daar wel op en stopte ik dus ook echt wanneer ik genoeg had. Daardoor heb ik wel het gevoel alsof ik sneller genoeg heb en niet zoveel honger heb als normaal en daardoor at ik dus ook wat minder. Waarschijnlijk komt het gewichtsverlies van deze week dus daardoor.

I can’t really say anything about exercising this week, just because I didn’t do any. 😀 I did walk a lot in London if that even counts. :p
Over beweging kan ik deze week niet veel vertellen, gewoon omdat er geen was deze week. 😀 Ik heb wel veel gewandeld in Londen als dat telt. :p

So that’s it for this week. I should be able to keep a little food diary this week, so maybe next week I will write more about what I ate that week! 
Dat was het al voor deze week. Normaal zou ik deze week wel een klein eetdagboek kunnen bijhouden, dus misschien schrijf ik daar volgeden week dan wel over!

Do you have any dieting tips for me? ^^
Heb jij nog afvaltips voor mij? ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Weight Loss Wednesday | Start

Hi beauts!

I’m sure I’m not the only one who keeps promising herself to start eating healthier and start exercising more several times a year. I thought I would make it a little more official by putting my words to paper (or blog)! Starting today I will be doing these “Weight Loss Wednesday” posts, so if you like to see what I will be doing the next weeks, keep on reading! ^^
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die zichzelf meerdere keren per jaar blijft beloven om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. Daarom leek het mij leuk om het iets ‘officiëler’ te maken door mijn woorden in daden om te zetten en erover te schrijven! Vanaf vandaag zal ik deze “Weight Loss Wednesdays” artikels schrijven, dus als je graag wil zien wat ik de komende weken ga doen, lees dan zeker even verder! ^^


In these blog posts I will be talking about what I ate (not in detail) and of my week went well or not exercising and eating wise. Maybe I will add some pictures of what I ate or some recipes sometimes. I will mainly be using 2 websites to keep me going and to stay inspired about what to eat and what exercises to do: Tone It Up and Blogilates
In deze artikels zal ik het hebben over wat ik zoal eet (niet gedetailleerd) en of mijn week goed ging of niet op gebied van eten en beweging. Soms zal er misschien ook een foto or recept te zien zijn. Om mezelf gemotiveerd te houden en om niet inspiratieloos te geraken over wat ik kan eten en welke oefeningen ik kan doen, zal ik hoofdzakelijk gebruik maken van deze 2 sites: Tone It Up en Blogilates.

I will also be sharing my weight and weight losses (or gains, hope not). So let’s jump into the first weigh-in (is that how it’s called?).
Ik zal ook mijn gewicht en gewichtsverlies (of -toename, laten we hopen van niet) met jullie delen. Dus laten we beginnen met een eerste weging.

Weight this week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,3 kg

Since this is just my first weigh-in, I can’t say anything about how my week went or about what I ate. You will read these kinds of things for the first time next week! 🙂 See you than? ^^
Aangezien dit nog maar mijn eerste weging is, valt er nog niets te zeggen over hoe mijn week ging en wat ik precies alles gegeten heb. Dit soort zaken lezen jullie dus voor de eerste keer volgende week! 🙂 Zie ik jullie dan weer? ^^

P.S.: If you have any tips on what (not) to eat, please let me know! I can use all the help in the world. 😀
P.S.: Als je tips hebt over wat (niet) te eten, laat het zeker achter! Ik kan alle hulp gebruiken. 😀

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.