How To Make Nailstickers Last Longer And Reusable | My New Year’s Eve Nails

Hi sparkles!

Today I will be showing you my new year’s eve nails, how to make nailstickers last longer and how to make them reusable because some nailstickers are gorgeous but they can get a little expensive for only 1 use in my opinion. So let’s begin!
Vandaag laat ik jullie mijn nieuwjaarsnagels zien, hoe je nagelstickers langer kan gebruiken en hoe je ze herbruikbaar kan maken. Want sommige nagelstickers zijn heel erg mooi, maar ze kunnen nogal aan de dure kant zijn om maar 1 maal te gebruiken. Laten we beginnen!

What you will need:
– Nailstickers of your choice (mine are the Stickers and Stones by Essie)
– Stick on nails with separate adhesive tabs
– A nail polish that matches the nailstickers (unless your stick on nails have the same color, I ended up mixing Essie’s Bobbing for Baubles with a light grey)
– A file 
Wat je nodig hebt:
– Nagelstickers die jij leuk vindt (ik gebruikte de Stickers and Stones van Essie)
– Valse nagels met aparte stickers waar je ze mee aanbrengt
– Een nagellak met dezelfde kleur als je nagelstickers (tenzij de valse nagels al dezelfde kleur hebben, ik heb uiteindelijk Essie’s Bobbing for Baubles gemixt met een licht grijze lak)
– Een vijl


First thing you want to do is measure which stick on nails you will need and measure which sticker you need for every nail. Next up, apply the nailstickers onto the fake nails like you would on your own nails. 
Het eerste dat je moet doen is de juiste maten valse nagels klaarleggen en de nagelstickers uitzoeken die het beste op deze nagels passen. Daarna breng je de nagelstickers aan op de valse nagels, net zoals je dat op je echte nagels zou doen.


Now you’ll see that the stickers won’t fit perfectly. To solve this, just paint over the edges with the nail polish that matches the stickers. Don’t forget to do the back of the nails to, as you can see below. Since stick on nails are usually longer than your own nails, the red will be visible if you don’t cover this up with nail polish. (Don’t paint the whole back of the nail though, the adhesive might let go faster when it’s on nail polish)
Nu zal je zien dat de stickers niet perfect passen. Om dit op te lossen, lak je de randen die nog zichtbaar zijn met de lak die overeenkomt met de kleur van de stickers. Vergeet niet om ook de achterkant van de nagels te doen, want meestal zijn de nagels te lang en zal het rode dus nog zichtbaar blijven als je dat niet doet. (Lak niet de volledige achterkant, de lijmsticker zou te snel los kunnen laten)


This is what you’ll end up with. Lastly you just want to fold the edges of the sticker over and file them of, like the instructions of the stickers will probably tell as well.
Dit is tot nu toe het resultaat. Het enige wat je nu nog moet doen is de nagelstickers over de randen plooien en het overschot wegvijlen, zoals waarschijnlijk ook in de instructies van de nagelstickers staat.


Your result: Reusable nailstickers! Remember it is important to use fake nails that have separate nail adhesives. This way you can pull the adhesives of the nails when you remove them and use new adhesives the next time.
Resultaat: Herbruikbare nagelstickers! Onthou dat het belangrijk is dat je valse nagels gebruikt met aparte ‘lijm pads’. Hierdoor kan je wanneer je de nagels verwijderd hebt, de lijm makkelijk van de valse nagels verwijderen en de volgende keer gewoon nieuwe lijmstickers gebruiken.

Stick these on your nails following the instructions and you’re done! Let me know what your think! ^^ 
Breng de valse nagels aan zoals op de instructies vermeld staat en je bent klaar! Laat me weten wat je ervan vindt! ^^ 

What are your new year’s eve nails looking like? ^^
Hoe zien jouw nieuwjaarsnagels eruit? ^^
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Advertenties

Last Minute Christmas Gift Tip | Something For Everyone ❄️ #BigBlogmasProject Day 22

Did you find a christmas gift for everyone this year? Or is there still that one person you can’t find anything for? Go ahead and continue reading, because I will show you a gift tip that you can personalize and make yourself last minute if you don’t have time to look any longer!
Heb jij dit jaar voor iedereen een kerstcadeautje gevonden? Of is er nog steeds iemand waarvoor je maar niets vindt? Lees dan zeker even verder, want ik laat je in dit artikel een leuk idee zien dat je kan personaliseren en zelf last minute kan maken zodat je niet verder hoeft te zoeken!


In this DIY I’ll show you how to make these cute gift cards with supplies you already have at home. 
In deze DIY laat ik jullie zien hoe je deze schattige gift cards kan maken met spullen die je zeker thuis al hebt.


What you’ll need:
– Colored paper (green and red or any other colors you like)
– Glue or dubble sided tape
– Scissors
– Ruler
– Pen
– Gift wrapping paper
– A gift bag
– Tissue paper
– Decorations (optional)
Wat je nodig hebt:
– Gekleurd papier (groen en rood of eender welke kleur jij leuk vindt)
– Lijm of dubbelzijdige tape
– Schaar
– Lat
– Pen
– Inpakpapier
– Een mooi tasje
– Tissue papier
– Decoraties (optioneel)


The gift cards are very easy to make. First you want to measure out the size of a credit card onto your colored paper (I took red and green) and about a centimeter smaller on each side on another colored paper (I took the opposite colors, so green and red). Next, all you need to do is cut these out and glue the smaller one on the bigger one and decorate them if you’d like that. I glued green on red and red on green and cut some stars out to match the gift cards to the envelopes which I will show you in a second how to make those! 
De gift cards zijn echt heel makkelijk te maken. Teken een rechthoek de grootte van een bankkaart op je gekleurd papier (ik gebruikte rood en groen) en een iets kleinere rechthoek op een andere kleur papier (ik gebruikte de tegenovergestelde kleuren, groen en rood). Daarna is het enige dat je nog moet doen ze uitknippen en de kleinste op de grootste lijmen. Je kan ze eventueel ook nog wat versieren. Ik deed dit aan de hand van sterretjes zodat ze bij de envelopes passen waarvan ik jullie dadelijk ga laten zien hoe je ze moet maken!

After these gift cards are finished, go ahead and write whatever it is you want to give on them. I made this for my boyfriend so I wrote things like: A homemade dinner (me and my boyfriend don’t live together yet, that’s why), a homemade apricot jam pie (his favorite one, which is the only dessert he likes), an awesome surprise (I made a reservation at at restaurant he really likes but it’s a little expensive, so I decided to treat him to a dinner at that place) and a few more. You can write anything you want on these and make as many as you like to give, so be creative. 🙂
En je gift cards zijn al klaar, dus schrijf nu eender wat je graag wil geven op het kaartje. Ik maakte dit voor mijn vriend dus ik schreef dingen zoals: Een zelfgemaakt etentje (omdat we nog niet samen wonen), een zelfgemaakte abrikozenconfituur taart (zijn favoriete dessert en ook de enige zoetigheid die hij graag heeft), een super verrassing (ik heb een reservatie gemaakt in een restaurant waarvan ik weet dat hij er al lang naartoe wil maar het is nogal duur. Daarom heb ik besloten hem er eens te trakteren) en nog enkele. Je kan er echt alles op schrijven wat je maar wil en je kan er zo veel maken als je maar wil, dus wees maar creatief. 🙂


To make the envelopes, I decided to make a video about that just because explaining it in pictures would be a little hard. I used gift wrapping paper, because that’s something probably everyone has lying around somewhere this time of the year and it’s a little more festive than just a plain colored paper. So go ahead and watch this video to learn how to make the silver envelopes.
Om jullie te tonen hoe je de enveloppen maakt, besloot ik een filmpje op te nemen omdat het in foto’s nogal moeilijk uit te leggen zou zijn. Ik gebruikte hiervoor inpakpapier omdat dat iets is dat iedereen nu wel in huis heeft en dat toch iets feestelijker is dan gewoon gekleurd papier. Dus kijk snel even naar de video, dan laat ik jullie zien hoe je de zilveren enveloppen kan maken.

To wrap these gift cards, as you can see in the first picture, I used a white gift bad, filled it with some tissue paper, placed the gift cards on top and added a little more tissue paper to cover them up.
Om deze gift cards in te pakken gebruikte ik een wit cadeautasje. Ik vulde dit met wat tissue papier, legde de gift cards erop en voegde nog wat tissue papier toe om ze te bedekken.

So that was it for this DIY! I hope you liked it and maybe it helped someone out! 🙂
Zo, dat was het voor deze DIY! Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het misschien iemand geholpen heeft! 🙂

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Countdown To Christmas | DIY ❄️ #BigBlogmasProject Day 1

Hi snowflakes!

I finally managed to do my first DIY and I like how it turned out. So if you like this too and want to know how to make a christmas countdown yourself, keep on reading! 
Het is me eindelijk gelukt om een eerste DIY te doen en ik ben eigenlijk wel blij met het resultaat. Dus als je dit ook leuk vindt en wil weten hoe je zelf een christmas countdown kan maken, lees dan zeker even verder!


First thing you want to do is pick a frame and measure it to fit a piece of cardboard (I just used the back of a notebook). I eventually chose another one than this pink one as you can see in the pictures. I was going to paint the pink one silver, but that didn’t work out, so I chose a black one in stead. 

Eerst bepaal je de afmetingen van de fotokader die je wil gebruiken en knip je een stuk karton uit met die maten (ik gebruikte hiervoor de achterkant van een notitieblok). Ik koos uiteindelijk een andere kader dan deze hieronder omdat ik deze zilver wou maken, maar dat lukte niet. Daarom ging ik voor een zwarte.


Next, measure out a thick red paper. This has to have the same measurements as the cardboard paper. Glue the red one onto the cardbord one. You could only use a red cardboard if you have one that is thick enough.
Als volgde doe je hetzelfde voor rood papier en plak je dit op het karton. Je zou ook gewoon rood papier kunnen gebruiken dat dik en stevig genoeg is en het karton weglaten.


Next I cut out a strip of chalkboard paper and glued it onto the red paper. I had this laying around my house but it’s really cheap and you only need a small amount of it. You can also use some chalk paint if you can find that easier.
Daarna knipte ik een strook krijtpapier uit en plakte dit op het rode papier. Dit had ik thuis nog liggen, maar je kan dit heel goedkoop vinden en je hebt maar weinig nodig. Je zou ook krijtverf kunnen gebruiken als je dat makkelijk kan vinden.

To make this look like santa’s belt, I glued some silver ribbon in a square. You could replace all the silver in this DIY with gold, but I used things I had and thise were all silver.
Om dit op de riem van de kerstman te doen lijken, kleefde ik er zilveren lint op in een vierkant. Je kan al de zilveren elementen in deze DIY vervangen door goud, maar ik gebruikte dingen die ik al had en dat was vooral zilver.

Next I wrote “ho ho ho” with a silver pen above the belt and stamped “… sleeps ‘till christmas” with silver ink below the belt. I know my letters are a little wonky but oh well.. :p
Als volgende schreef ik “ho ho ho” met een zilveren pen boven de riem en stempelde ik “… sleeps ‘till christmas” met zilveren inkt onder de riem. Ik weet dat mijn letters wat scheef staan, maar oh well.. :p


Finally I used a silver envelope that I got for my birthday a few years back and cut out some stars with this thingy. Part of the envelope I covered with glue and silver glitter before I cut the stars out. This way I had some glittery stars and some regular silver ones. I glued these one random places as you can see below.
Als laatste gebruikte ik een zilveren enveloppe die ik nog van mijn verjaardag een aantal jaar geleden had om sterretjes uit te knippen met dit dingetje. Een deel van de enveloppe bedekte ik eerst met lijm en zilveren glitters. Zo is er wat afwisseling tussen glinsterende en gewone zilveren sterretjes. Deze lijmde ik er willekeurig op, zoals je hieronder kan zien.


I also decided to glue a little fluffy ball on the belt to mimic the little detailing of the belt and because it fits in the whole wintery/snowy concept of the DIY. 😀
Ik besloot uiteindelijk er ook nog een klein fluffy balletje op te kleven om de detaillering van de gesp na te bootsen en omdat het past in het hele winterse/snowy concept van de DIY. 😀


Now your christmas countdown is finished! Grab you chalk and start counting down! 😀
Nu is je chrismas countdown klaar! Neem je krijt en begin maar met aftellen! 😀

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.