Hello April! + TMI Tag!

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Long time no see, huh?! I know! And I’m so sorry but March has been such a long month for me. It seemed like forever, but finally April is here and I’m super excited about that! Why, you ask? Because it’s my birthday month! I’ll be 24 on the 24th of this month, which calls for a little party, right? Anyway, I’m not going to ramble about that, I just wanted to let you guys know that I’m back and I’ll try to blog every other day. Today we’ll start of with the TMI Tag. So if you want to get to know me a bit better, keep on reading! ^^
Long time no see, hé?! Ik weet het! En het spijt mij enorm, maar maart was zo’n lange maand voor mij. Het leek een eeuwigheid, maar eindelijk is april er en hier ben ik enorm blij om! Waarom? Omdat ik deze maand jarig ben! Ik word op 24 april 24 jaar jong, en dat vraagt om een feestje, toch? Maar goed, ik wou jullie laten weten dat ik terug ben en ik ga proberen om de dag te bloggen. Vandaag begin ik met de TMI Tag. Dus als je me wat beter wil leren kennen, lees dan zeker even verder!1. What are you wearing? 
Jeans and a tank top. I know, pretty boring, but I don’t have to go out or anything today so yeah.
1. Wat draag je?
Een jeans en een topje. Ik weet het, nogal saai, maar ik moet vandaag nergens naartoe, dusja.

2. Ever been in love?
Absolutely! 
2. Ooit verliefd geweest?
Natuurlijk?

3. Ever had a terrible breakup?
I did have a pretty bad breakup indeed, which I honestly don’t like to talk about at all up until this day.
3. Ooit een vervelende breakup gehad?
Die heb ik inderdaad gehad en daar praat ik vandaag nog steeds helemaal niet graag over.

4. How tall are you?
I’m super small, just 1m65.
4. Hoe groot ben je?
Ik ben heel klein, maar 1m65.

5. How much do you weigh?
A lot of girls don’t want to answer this question, but since I did weight loss wednesdays on my blog as well, I really don’t mind. I’m around 64 kg at the moment, but trying to loose weight.
5. Hoeveel weeg je?
Veel meiden willen deze vraag niet beantwoorden, maar aangezien ik op mijn blog ook al weight loss wednesdays heb gedaan, vind ik het niet zo erg. Ik weeg ongeveer 64 kg, maar probeer wat te vermageren.

6. Any tattoos?
Nope.
6. Heb je tatoos?
Nope.

7. Any piercings? 
If you count piercing your ears twice on each side (the second one is just right above the first one on each side, nothing fancy), than yes. If not, than no.
7. Heb je piercings?
Als je gaatjes in de oren meetelt, dan ja. Indien niet, dan nee. Ik heb aan elke kan 2 gaatjes. Gewoon boven mekaar, niets speciaals dus.

8. OTP?
I’ll go with Anna and Jofy from the Saccone Joly’s on YouTube. I don’t know if this counts because to be honest I didn’t know what this meant until I saw a few other people do this tag. I just love those two!
8. OTP?
Anna en Jofy van de Saccone Joly’s op YouTube. Ik weet niet of dit telt aangezien ik eigenlijk niet wist wat dit betekende. Maar ik vind dit gewoon zo’n mooi koppel!

9. Favourite show?
Pretty Little Liars!
9. Favoriete TV show?
Pretty Little Liars!

10. Favourite bands?
I don’t really listen to bands..
10. Favoriete bands?
Ik luister niet echt naar bands..

11. Something you miss?
I really miss ballet (pointes in specific) and just dancing in general! I did ballet for about 15 years but had to stop when I went to uni. It makes me really sad when I see other people dance (professionally), because that is what I wanted to do originally. 
11. Iets dat je mist?
Ballet (vooral pointes) en dans in het algemeen mis ik heel erg! Ik heb ongeveer 15 jaar ballet gedaan, maar moest stoppen toen ik naar de universiteit in een andere stad ging. Ik word er echt verdrietig van als ik andere mensen (professioneel) zie dansen, want dat is wat ik oorspronkelijk ook wou doen!

12. Favourite Song?
Hhmm.. I hardly ever have a favorite song. I just like Rihanna a lot, but if I had to choose something as this pointe, it would be Slow Down by Selena Gomez.
12. Favoriete liedje?
Hhmm.. Ik heb zelden echt een favoriete liedje. Ik hou heel veel van Rihanna, maar als ik op dit moment echt iets zou moeten kiezen, dan zou het Slow Down van Selena Gomez zijn.

13. How old are you?
I’ll be 24 on the 24th of april, but a lot of people think I’m a lot younger!
13. Hoe oud ben je?
Ik word 24 op 24 april, maar veel mensen denken dat ik jonger ben!

14. Zodiac sign?
Taurus!
14. Sterrenbeeld?
Stier!

15. Quality you look for in a partner?
Funny, makes me feel safe, pretty eyes, … All the things my boyfriend has!
15. Eigenschap die je in een partner zoekt?
Grappig, mij veilig laten voelen, mooie ogen, … De dingen die mijn vriend heeft!

16. Favorite quote?
I actually don’t have a favorite. I like a lot of quotes!
16. Favoriete quote?
Ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind er veel leuk!

17. Favorite actor?
Again, I don’t really have one. :p Probably because I like horror movies and there’s always other actors involved. 😀
17. Favoriete acteurs?
Weeral, heb ik niet echt. :p Waarschijnlijk omdat ik vooral van horror hou en daarin komen altijd andere acteur voor.

18. Favorite color?
Pink! But also navy and cream! 😀
18. Favoriete kleur?
Roze! Maar ook donkerblauw en beige! 😀

19. Loud music of soft?
Soft! I know this might sound weird but I’m not that much of a music person.
19. Luide of zachte muziek?
Zachte! Dit klinkt misschien raar, maar ik ben niet zo’n muziek persoon.

20. Where do you go when you’re sad? 
Probably just my room or shopping. Depending on how sad I am.
20. Waar ga je naartoe als je droevig bent?
Waarschijnlijk naar mijn kamer of shoppen. Hangt ervan af hoe droevig ik ben.

21. How long does it take you to shower?
It takes from 5 minutes to 25 minutes, depending on if I have to wash my hair and things like that.
21. Hoe lang douche je?
Tussen 5 en 25 minuten. Hangt ervan af of ik mijn haar moet wassen en zulke dingen.

22. How long does it take you to get ready in the morning?
Anywhere from 15 minutes to an hour and a half I think. Again depending on what I have to do and whether I’m taking my time to get ready. :p 1,5 hours is only when I have to wash my hair and everything and when I’m taking my time to do everything. Usually I’m ready in about half an hour.
22. Hoe lang duurt het om je klaar te maken in de ochtend?
Ergens tussen de 15 minuten en 1,5 uur denk ik. Hangt er enorm vanaf wat ik precies allemaal moet doen (haar wassen of niet bijvoorbeeld) en of ik mijn tijd ervoor neem of me haast. :p 1,5 uur is enkel wanneer ik mijn haar moet wassen en ook echt mijn tijd neem om me klaar te maken. Meestal duurt het een halfuurtje.

23. Ever been in a physical fight?
Nope.
23. Ooit in een fysiek gevecht geraakt?
Nope.

24.Turn on?
Blue eyes and nice teeth!
24. Turn on?
Blauwe ogen en mooie tanden!

25. Turn off?
Bragging and macho’s.
25. Turn off?
Opscheppen en macho gedrag.

26. The reason I joined YouTube?
Because of my blog, even though I don’t really have a YouTube channel where I make videos..
26. Waarom ben je een YouTube begonnen?
Voor mijn blog, hoewel ik niet echt een YouTube kanaal heb waar ik filmpjes op maak. 

27. Fears?
Spiders and to lose people I love!
27. Angsten?
Spinnen en om mensen waar ik om geef te verliezen!

28. Last thing that made you cry?
Thinking about my grandma who past away a few months ago. I just miss her so bad!
28. Wat heeft je het laatst aan het huilen gebracht?
Toen ik aan m’n oma dacht die enkele maanden geleden gestorven is. Ik mis haar enorm!

29. Last time you said you loved someone?
This morning.
29. Wanneer zei je voor het laatste dat je van iemand houdt?
Deze ochtend.

30. Meaning behind your YouTube/Blog name?
“Sweet” stands for my name, which is given to people with a sweet character, “Sparkly” stands for my girlyness and “Serendipity” is because I wanted my blog to be something beautiful people discovered by accident when looking for something. 
30. Betekenis van je YouTube/Blog naam?
“Sweet” staat voor mijn naam, die gegeven wordt aan mensen met een ‘zoet’ karakter, “Sparkly” staat voor het meisjesachtige in mij en “Serendipity” omdat ik wou dat mijn blog iets moois werd waar mensen per ongeluk op uitkwamen terwijl ze iets zochten. 

31. Last book you read?
The Dutch version of “Girls in trouble” by Caroline Leavitt.
31. Laatste boek dat je las?
“Hou me vast” van Caroline Leavitt.

32. The book you’re currently reading?
Not reading any at the moment.
32. Het boek dat je momenteel leest?
Geen voor het moment.

33. Last show you watched?
American horror story.
33. Laatste serie die je zag?
American horror story.

34. Last person you talked to?
My mom!
34. Laatste persoon waarmee je sprak?
Mijn mama!

35. The relationship between you and the person you last texted?
My boyfriend.
35. De relatie tussen jou en de persoon die je het laatst een sms stuurde?
Mijn vriend.

36. Favorite food?
Pasta! No doubt possible! (Italian girl over here, haha)
36. Favoriete eten?
Pasta! Geen twijfel mogelijk! (Italiaanse meid hier, haha)

37. Place you want to visit?
America! I’ve been to New York yet, so maybe LA?
37. Plaats waar je naartoe wil?
Amerika! Ik ben al naar New York geweest, dus misschien LA?

38. Last place you were?
Aachen.
38. Laatste plaats waar je geweest bent?
Aken.

39. Do you have a crush?
Yes!
39. Do you have a crush?
Ja!

40. Last time you kissed someone?
Sunday. 😦 
40. Last time you kissed someone?
Zondag. 😦

41. Last time you were insulted?
Sunday, but it was a ‘joke’. :p
41. Laatste keer dat je beledigd werd?
Zondag, maar dat was een ‘grapje’. :p

42. Favorite flavor of sweet?
Berry!
42. Favoriete smaak van snoepje?
Bessen!

43. What instruments do you play?
None.
43. Welke instrumenten bespeel je?
Geen.

44. Favorite piece of jewelry?
My grandma’s ring!
44. Favoriete juweel?
De ring van mijn oma!

45. Last sport you played?
Does fitness count? If not, no idea! :p
45. Laatste sport die je speelde?
Telt fitness? Indien niet, geen idee! :p

46. Last song you sang?
Royals by Lorde.
46. laatste liedje dat je zong?
Royals van Lorde.

47. Favorite chat up line?
Don’t have one and most of the time I don’t like them. :p
47. Favoriete openingszin?
Heb ik niet en vind ik meestal ook niet leuk. :p

48. Have you ever used it? 
I’ve never used any.
48. Heb je hem ooit gebruikt?
Ik heb er nooit één gebruikt.

49. Last time you hung out with anyone?
Sunday.
49. Laatste keer dat je iets leuk deed met iemand?
Zondag.

50. Who should answer these questions next?
Marijke from MarykeJane and Anneleen from Teasistars! And everyone who reads this! Leave your post/answers in the comments! ^^
50. Wie moet deze vragen als volgende beantwoorden?
Marijke van MarykeJane en Anneleen van Teasistars! En iedereen die dit leest! Laat je blogpost/antwoorden in de comments! ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

The BBlogger Tag

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }
Hi sweeties!
I’ve been really bussy staying, which is why it’s hard for me to post anything. 😦 But today I have a quick tag! ^^ Hope you enjoy and I hope I can blog more soon!Ik heb het de laatste tijd heel druk met studeren en dat is ook waarom ik niet zo vaak blog. 😦 Maar vandaag had ik even tijd om een tag te doen! ^^ Dit keer is het wel enkel in het Engels, omdat er behoorlijk wat tijd in kruipt om alles 2 keer te schrijven, dus sorry daarvoor. 😦 Hopelijk vinden jullie dit toch leuk en kan ik snel weer meer bloggen! 
1. Name a beauty routine you barely do.My Eyebrows. I hardly ever fill them in bit I honoustly don’t think I need to. Thet’re pretty dark ok their own. 2. Is washing your make-up brushes something you do regularly ?I try to, but sometimes I leave them a few weeks as I’m so bad at making time and remember to do them. 
3. How long will you last with chipped nail varnish ?A day tops! I hate chipped nails and I love painting my nails so I paint them pretty often. Sometimes the polish doesn’t even have the time to chip. :p


4. How long do you put off buying/replacing a beauty or nail polish product even if you need it ? (i.e. topcoat, foundation and so on).I don’t consider any of that as needed but I do like to buy beauty products so they’re almost immediatly replaced, even before I run out.
5. What is your worst beauty habit ?Not washing my makeup brushes enough and I have to admit, Sometimes I’m too lazy too wash my face at night. I do try to at least use a makeup wipe when that happens.
6. Name something non-beauty related that you put off doing all the time.Studying. I’m the world’s best procrastinator! :p
7. When going out somewhere, do you leave getting ready until the last minute or not ?  I go one way or the other. I’m either running late or ready an hour before. I’m not a good judge of time. :p
8. Can you commit to spending bans? 

Not really. Or ar least not when I have time to shop. When I don’t have time, like during my exams, I don’t buy anything.

9. How organised are your make-up and nail polish collections ?I asked my brother to make a nail polish rack for me so that will be organised soon hopefully. My makeup is organized pretty good.
10. What is the longest time you’ve gone without writing a blog post ?I would say about a week. I’d have to chexk back, but I’ve been pretty good at blogging miltiple times a week. 🙂The Christmas Tag 2013 ❄️ #BigBlogmasProject Day 23

Hi sweeties!

Since christmas is right around the corner now, I thought it would be nice to finally do the ‘Christmas Tag’ so let’s jump right into the questions! 🙂
Aangezien kerstmis er nu echt aankomt, dacht ik dat het wel eens tijd was om de ‘Christmas Tag’ te doen, dus laten we er meteen invliegen! 🙂

I saw this tag on Beautiful Solutions and also just Stacey’s picture because I really liked it and didn’t have time to make my own. I hope she doesn’t mind, but to make it up the here, please go check out her blog! ^^
Ik zag deze tag onder andere op Beautiful Solution en gebruikt ook Stacey’s afbeelding omdat ik hem echt mooi vond en geen tijd had er zelf een te maken. Ik hoop dat ze dat niet erg vindt, maar om het goed te maken: ga zeker allemaal eens een kijkje nemen op haar blog! ^^

Do you prefer a real Christmas tree or synthetic? 
That’s an easy one! A real tree! Even though I will probably have a synthetic one when I move out because my parents-in-law have one but they never use it (I think that’s weird, they don’t decorate at all..). It’s a very real looking one so I think we might get that one from them. However, I do really prefer a real one. The smell of a Christmas tree us just essential to me around Christmas. :p
Verkies je een echte kerstboom of een synthetische?
Dit is een makkelijke vraag! Een echte boom! Ook al ga ik waarschijnlijk een synthetische hebben als ik met mijn vriend ga samenwonen aangezien zijn ouders er één hebben maar die nooit gebruiken (ik vind dat vreemd, ze versieren helemaal niet..). Het is er gelukkig wel één die er heel echt uitziet dus ik denk dat we die zullen overnemen. Toch verkies ik een echte omdat de geur van een kerstboom voor mij essentieel is tijdens kerst. :p

You’re in a coffee shop, it’s December, what do you pick up?
I don’t really drink coffee, except for something like a Starbucks caramel latte, because that doesn’t even really taste like coffee any more. :p I don’t really get anything else around Christmas time.
Je bent in een coffee shop, het is december, wat kies je?
Ik drink niet echt koffie, behalve iets als een Starbucks caramel latte, omdat dat eigenlijk al niet meer echt naar koffie smaakt. :p Rond de kerstperiode neem ik niet bepaald iets anders.

What’s your favorite color scheme for decorating the tree?
Gold and bronze. It’s just neutral and that’s what I like in decorations in general.
Wat is jouw favoriete kleurenpalette voor het versieren van de boom?
Goud en brons. Het zijn neutrale kleuren, maar daar hou ik wel van in decoraties in het algemeen.

Giving or receiving?
At any time of the year I really like to pick out presents for other people so in that case giving. But obviously I also like receiving once in a while, especially for Christmas. So I would say both. 😀
Geven of krijgen?
Op elk moment van het jaar vind ik het echt heel leuk om cadeautjes uit te kiezen voor anderen dus in dat geval geven. Maar natuurlijk vind ik het ook leuk om af en toe iets te krijgen, zeker bij kerstmis. Dus ik zou zegge: beiden. 😀

To mince pie or not to?
Honestly, I don’t even know what mince pie is so I’ve never eaten it before. I’m not from the UK (I think that’s where it is from?) so that’s why. 😀
To mince pie or not to?
Mince pie is volgens mij een gebak uit de UK, maar aangezien ik het nog nooit gegeten heb kan ik niet echt op antwoorden. 😀

What’s your traditional Christmas lunch?
We don’t really have a traditional Christmas lunch. We always used to go to my grandma and grandpa’s on Christmas day and my grandma would make a festive lunch. But if you read my little update post, you know that my grandma past away a few weeks ago. 😥 She did always make one thing every year: something we call ‘moepkes’. I don’t think that even exists, but it is a specific way of preparing potatoes. 
Wat ik jouw traditionele kerstlunch?
Wij hebben niet echt een traditionele kerstlunch. We gingen vroeger elk jaar naar mijn oma en opa op kerstdag en mijn oma maakte dan een feestelijke en uitgebreide lunch. Maar als je mijn update artikel gelezen hebt, weet je dat mijn oma enkele weken geleden gestorven is. 😥 Ze maakte wel elk jaar opnieuw iets dat we ‘moepkes’ noemen. Ik denk zelfs niet dat dat echt bestaat maar het is een aardappelbereiding die zij altijd maakt en die superlekker was.

Christmas day fashion.
As I just mentioned, we always used to go to my grandpa and grandma’s house so we did dress up a little. I usually just wear dark wash jeans with a cute top and a blazer. That will be the same this year except everyone will be at our house.
Kerstdag fashion.
Zoals ik net zei, gingen we altijd naar mijn oma en opa en kleedden we ons wel netjes. Ik draag meestal een donkere jeans met een mooi topje en een blazer. Dat zal dit jaar dus ook zo zijn, maar dit jaar komt iedereen naar ons thuis.

What’s your favorite Christmas song?
I’ve had a Christmas song stuck in my head for a few days now, so that’s what I’m gonna go with: All I want for Christmas! 😀
Wat is jouw favoriete kerstliedje?
Ik zit nu al enkele dagen met een liedje, dat maar niet uit m’n hoofd wil, dus ik zal daarvoor gaan: All I want for Christmas! 😀

What’s your favorite Christmas movie?
The film I randomly watched today: The Grinch.
Wat is jouw favoriete kerstfilm?
De film die ik toevallig vandaag keek: The Grinch.

Open presents before or after lunch?
Who wants to wait even longer? Before! 😀
Cadeautjes voor of na de lunch openen?
Wie wil er nu nog langer wachten? Voor! 😀

Don’t forget to leave me your link if you did this tag too! ^^
Vergeet niet je link achter te laten als je deze tag ook hebt gedaan! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Would You Rather Beauty Tag

Hiya!

Today I have a little tag for your guys: the ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. I’m sorry or the lack of beauty posts, but I’ve been really busy and these kind of posts are much quicker and easier to do at the moment! Will try my best to do more beauty posts soon! ^^
Vandaag heb ik een tag voor jullie: de ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. Sorry voor het gebrek aan beauty artikels, maar ik heb het heel druk en deze artikels zijn sneller en makkelijker te schrijven! Ik doe mijn best voor meer beauty binnenkort! ^^

I saw this tag on Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, so I decided to do this as well because I like reading them too. ^^ I’m not going to ramble, I’m just going to answer the questions! 😀
Ik zag deze tag op Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, dus ik wou hem ook wel eens doen omdat ik zelf ook graag tags lees. ^^ I ga niet te veel zagen, gewoon de vragen beantwoorden! 😀

1. Would you rather lose all of your mascaras, eyeliners, lipsticks and lip glosses or lose all of your palettes and eyeshadows?
I don’t have a lot of eyeshadow palettes compared to lip products, so I really don’t want to lose my lippies! I’m addicted to lip products! On top of that I don’t always use eyeshadow so my choice is made!
1. Zou je liever al je mascaras, eyeliners, lipsticks en lipgloss verliezen, of al je palettes en oogschaduws?
Ik heb niet zoveel palettes vergeleken met lip producten, dus ik wil mijn lippies echt niet kwijt! Ik ben er verslaafd aan! :p Ik gebruik ook niet altijd oogschaduw, dus mijn keuze is snel gemaakt!

2. Would you rather chop of your hair or never be able to cut it again?
This is a hard one! I wouldn’t want all of my hair to be chopped off, but not being able to cut it? Hhmm.. I want to donate my hair to make a wig for cancer patients when it’s long enough (one of my 101 goals in 1001 days), so I think I would chop it all off. My hair grows pretty fast and sometimes I like it a bit shorter. 
2. Zou je liever al je haar afknippen of het nooit meer kunnen knippen?
Dit vind ik een moeilijke! Ik zou niet al mijn haar eraf willen knippen, maar het nooit meer kunnen knippen? Hhmm.. Ik wil mijn haar een keer doneren voor een pruik te maken voor kankerpatiënten wanneer her lang genoeg is (één van mijn 101 doelen in 1001 dagen), dus ik denk dat ik zou kiezen om alles eraf te knippen. Mijn haar groeit vrij snel en soms wil ik het wel wat korter.

3. Would you rather have a coral cheek or a pink cheek?
Pink, but more towards the darker pinks! ^^
3. Zou je liever koraal or roze wangen hebben?
Roze, maar meer naar de donkere roze kleuren! ^^

4. If you had £1000 to spend, would you rather buy clothes or makeup?
Probably a little on both, but more on makeup!
4. Als je €1000 had om uit te geven, zou je het liever aan kleding of makeup uitgeven?
Een beetje aan beide, maar meer aan makeup!

5. Would you rather apply lipstick as eyeliner or eyeliner as lipstick?
Eyeliner as lipstick. Lipstick on your eyes would be hard to pull off I think. :p
5. Zou je liever lipstick als eyeliner gebruiken of eyeliner als lipstick?
Eyeliner als liptsick. Lipstick op je ogen doen, lijkt mij nogal moeilijk om dat te rocken! :p

6. Would you rather only shop at MAC or Sephora?
Sephora, if there was one in Belgium! So much more brands! I don’t like sticking to one brand!
6. Zou je liever alleen in MAC of Sephora shoppen?
Sephore, als we die in België hadden! Er zijn zoveel meer merken en ik hou me niet graag aan 1 merk.

7. Would you rather only use one eyeshadow color or one lip color for the rest of your life?
One eyeshadow color. I’m addicted to lippies and I usually wear brown eyeshadows all the time anyway!
7. Zou je liever maar 1 kleur oogschaduw gebruiken of maar 1 lipkleur voor de rest van je leven?
Eén kleur oogschaduw. Ik ben verslaafd aan lippies en ik draag sowieso enkel maar bruine kleuren oogschaduw. 

8. Would you rather wear winter clothes in summer or summer clothes in winter?
Winter clothes in summer. I’m always cold, even in summer because summer in Belgium aren’t that great unfortunately! 😦
8. Zou je liever winterkleding in de zomer dragen of zomerkleding in de winter?
Winterkleding in de zomer. Ik heb heel vaak koud en de zomers in België zijn toch niet zo geweldig jammer genoeg! 😦

9. Would you rather have dark nail or bright nails all year round?
Bright! ^^
9. Zou je liever het hele jaar door donkere of lichte nagellak dragen?
Lichte! ^^

10. Would you rather give up your favorite lip products or your favorite eye products?
As I said already, I’m addicted to lippies, but I can’t go out the door without mascara, so I would give up my lippies for that!
10. Zou je liever je favoriete lip products opgeven of je favorite oogproduct?
Zoals ik al zei ben ik verslaafd aan lippies, maar ik kom niet buiten zonder mascara, dus daarvoor zou ik mijn lippies wel opgeven!

11. Would you rather only be able to wear your hair in a ponytail or a messy bun?
Messy bun! That’s what I usually wear already, so yeah.. 😀
11. Zou je liever je haar enkel in een staart kunnen dragen of enkele in een messy knot?
Messy knot! Dat draag ik sowieso al vaak, dusja.. 😀

12. Would you rather never be able to paint your nails again or never use lipgloss?
Never use lipgloss. I don’t wear lipgloss very often anyway (my lippies addiction is more for lipsticks and lip balm) and I’m a nail polish addict too! :p
12. Zou je liever je nagels niet meer kunnen laken of geen lipgloss meer kunnen dragen?
Geen lipgloss kunnen dragen. Ik draag sowieso al bijna nooit lipgloss (mijn lippies verslaving gaat vooral over lipstick en lippenbalsem) en ik ben ook een nagellak verslaafde! :p

13. Would you rather shave your eyebrows and have none at all or Sharpie them in everyday?
The Sharpie please! 😀 I could work with that. A face without eyebrows just looks weird! 
13. Zou je liever je wenkbrauwen afscheren en er geen hebben of een stift gebruike om ze elke dag in te vullen?
De stift please! 😀 Daar zou ik nog wel mee kunnen werken. Een gezicht zonder wenkbrauwen ziet er gewoon heel raar uit!

14. Would you rather live without makeup or nail polish?
Could I still use nail stickers? Than I’ll go for living without nail polish!
14. Zou je liever zonder makeup of zonder nagellak leven?
Zou ik nog nagelstickers kunnen gebruiken? Dan zou ik gaan voor een leven zonder nagellak!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Liebster Award #2

Hi Dolls!

I was blown away when I saw got another 3 nominations for The Liebster Award! I already wrote a post about this because I already got nominated  4 times before! You can read all about the award and those nominations in this post! Now let’s jump into the next 3 nominations! 😀
Ik was verbaasd toen ik zag dat ik opnieuw 3 keer genomineerd was voor de Liebster Award! Ik heb hier al eens artikel over geschreven toen ik voor het eerst 4 keer genomineerd werd! Je kan alles over de award en die nominaties hier lezen! Laten we nu eens naar de volgende 3 nominaties kijken! 😀

First off, thank you so much to the 3 gorgeous girls that nominated me: Kelly from MakeupMadBeki from BekiLouiseBeauty and Bethany from What She Did
Om te beginnen, dankjewel aan de 3 fantastische meiden die mij genomineerd hebben: Kelly van MakeupMadBeki van BekiLouiseBeauty en Bethany van What She Did

I will quickly repeat the rules from my previous post:
1. You have to link back the person, or in my case persons, who nominated you.
2. You have to answer the 11 questions set by the person(s) that nominated you, which for me will be a lot since I decided to answer them all! 😀
3. You have to nominate 11 bloggers with less than 200 followers to pass the award on to (not the person(s) that nominated you!), and notify them.
4. You have to come up with 11 questions for the bloggers you nominate.
5. If you want, you can include 11 random facts about yourself. 

Ik zal vlug even de regels herhalen uit mijn vorige artikel:
1. Je moet de persoon, of in mijn geval personen, die je genomineerd hebben in je blog linken.
2. Je moet de 11 vragen die ze je stelde(n) beantwoorden, wat voor mij veel werk zal zijn aangezien ik besloten heb om ze allemaal te beantwoorden! 😀
3. Je moet 11 bloggers met minder dan 200 volgers nomineren om de award door te geven (niet de personen die jou genomineerd hebben!).
4. Je moet 11 nieuwe vragen verzinnen voor de bloggers die jij nomineert.
5. Als je wil mag je 11 “random facts” over jezelf toevoegen.

Normally at this point I should be mentioning 11 random facts about myself, but since I already wrote some facts down in this and this post, I’m not going to do that because I don’t know anything else at the moment. 😀 So you can just check out those posts for some facts! ^^
Normaal zou ik nu 11 feiten over mezelf moeten geven, maar aangezien ik dat al in dit en dit artikel heb gedaan, heb ik geen idee meer wat ik nog zou kunnen zeggen, dus dat ga ik nu niet meer doen. 😀 Jullie kunnen de feiten over mezelf dus daar even gaan lezen! ^^

Now let’s just jump into the questions!
Laten we nu de vragen beantwoorden! Als jullie het niet heel erg vinden, heb ik het dit keer enkel in het Engels gedaan, gewoon omdat het anders weer superlang werd en omdat er nogal wat tijd in kruipt om alles te vertalen. Sorry hiervoor, de volgende artikels zullen zeker ook weer in het Nederlands zijn!

1. What is the thing you like best about blogging.
I like that I can share my interests with people. My friends aren’t really into beauty the way I am so I needed some place to talk about the things I love, and blogging is perfect for that. I also love how nice every single other blogger is! They’re all amazing!
2. How would you describe yourself in 5 words?
Shy, Caring, Perfectionist, Insecure and Dreamer

3. What has been your biggest achievement to date?
Getting my bachelors diploma. This year I will graduate in a masters degree as well! ^^

4. What are you most scared of?
In general spiders. :p But at this moment I’m very scared to get my first real job. The interviews seem nerve racking! 😀

5. What is the best piece of advice you have ever been given?
Be yourself! I used to try and fit in because I’m so insecure about myself. Thanks to blogging and every single blogger telling me to be myself, I learnt to do that and I think I’m a little less insecure thanks to that advice! ^^

6. What is your staple wardrobe item?
I’m not that much into fashion (I mostly blog about beauty and lifestyle), so my staple wardrobe item is just a good pair of dark wash jeans. Or at least, that’s what I wear a lot!

7. Best makeup brand?
I really love Kiko! But for a brand that’s more available and affordable for everyone, I would say Maybelline or L’Oréal.

8. What would your perfect day consist of?
Going to a spa, some shopping and ending the day with a cosy movie night with some tea! ^^

9. If you were to create a cocktail, what would be in it?
Definitely Malibu, or something with champagne! Common, who doesn’t like that? 😀

10. What is your guilty pleasure?
Hmm, I can’t really think of something at this moment. I assume this is meant food wise? I just love pasta, so that’s something I can always eat! I’m Italian, duh! 😀

11. Best joke you’ve got?
I’m really bad at remembering jokes, so I honestly really don’t know! 😀
1. If you had to use only one makeup item for the rest of you life, what would it be?
Mascara without a doubt! It makes me look awake and that’s all I need to get out the door.

2. What is your favorite drugstore makeup brand?
As mentioned above, Kiko, Maybelline or L’Oréal! ^^

3. What’s your staple fashion item for A/W?
Another question I answered above. 😀 Dark wash jeans it is.

4. How long have you been blogging for?
Not long at all actually. Since the beginning of August, so a little over 3 months now.

5. What is your favorite scent?
I really like sweeter scents. A perfume I always tend to go back to is Miss Dior Chérie!

6. Dark or bright nail polish?
I usually like bright nail polish a bit better, but in fall and winter I tend to go to darker ones just because is suits my outfits better!

7. Foundation, bb cream or tinted moisturizer?
At this point I always go for bb cream.

8. Are you a fun of Lush? What’s your favorite thing from there?
Off course I’m a fan! So far I think I like the lip scrubs a lot! and obviously the bath bombs and bubble bars, mostly the sweeter ones. 😀

9. Favorite thing about christmas?
Cosy evenings next to the fireplace, with christmas lights on, the smell of the christmas tree, watching a movie with a hot drink!

10. What beauty item is top of your wish list?
The Foreo Luna!

11. What’s your favorite kind of blog post to write?
Reviews and tags! ^^

1. What is your favorite beauty product at the moment?
My Rihanna hibiscus kiss blush and bronzer duo!

2. Where do you shop most?
Kruidvat or Di, two drugstores in Belgium.

3. How many pairs of shoes do you have?
Hhmm, I don’t really know. I think about 75. :p But a lot of them I don’t really wear very often.

4. What is your biggest fear?
Spiders! And as mentioned above, getting my first job!

5. Why did you decide to start blogging?
Because I wanted to share my passion for anything beauty related and my friends aren’t really into beauty the way I am. 

6. What makes your blog different to other blogs?
The fact that I blog in 2 languages maybe? I just blog about whatever I feel like blogging that day and give my honest opinions on things I try. But I guess that’s what every blogger does? :p

7. Where would you like to see your blog in the next year?
I don’t really think about that actually. I’m already very happy the way it is now and I first have to think about graduating and getting a job. Blogging is just a hobby for me at this point, but I would be really nice to do more with my blog eventually.

8. Where us the best place you have traveled to?
New York! ^^

9. Who is your hero?
My boyfriend. 😀 He has way more discipline than I do, which used to be the other way around. 

10. What is your favorite book or magazine?
I don’t really read a lot so I don’t have a favorite. Sorry! 😀

11. Your favorite song right now?
Wrecking ball by Miley Cyrus! ^^


My nominees:
And my 11 questions are:
1. If you would lose every beauty product you own but could keep 1, what would it be?
2. What is the worst beauty product you ever bought?
3. If you could be another person for 1 day, who would you be?
4. If you had all the money you needed, what 5 beauty products would you buy that you don’t buy right now because of the price?
5. If you were a makeup artist, which celebrity’s makeup would you want to do?
6. What is your favorite store to shop beauty products at?
7. When did you start thinking about making a blog and how long did it take for you to actually get started?
8. What is your favorite lipstick/lipgloss/lipstain color? 
9. If you had to choose to keep only one of the following social media to keep your readers up to date about your blog, what would it be: Twitter, Instagram, Bloglovin’ or Facebook?
10. If a brand of your choice would give you all the products they ever made, what brand would you want??
11. Which kind of beauty blog post is your favorite to read?

En mijn 11 vragen zijn:
1. Als je al je beauty producten die je hebt zou verliezen maar er 1 zou kunnen houden, welk zou het zijn?
2. Wat is het slechtste beauty product dat je ooit gekocht hebt?
3. Als je iemand anders kon zijn voor 1 dag, wie zou je zijn?
4. Als je al het nodige geld had, welke 5 beauty producten zou je kopen die je nu niet koopt omwille van de prijs?
5. Als je een make-up artiest zou zijn, van welke celebrity zou je de make-up willen doen?
6. Wat is je favoriete winkel om beauty producten te kopen?
7. Wanneer begon je te denken aan het maken van een blog en hoelang duurde het voordat je ook echt startte? 
8. Wat is je favoriete lipstick/ligloss/lipstain kleur?
9. Als je slechts één van de volgende social media mocht houden om je lezers up to date te houden over je blog, welke zou het zijn: Twitter, Instagram, Bloglovin’ of Facebook?
10. Als een merk van jou keuze je alle producten die ze ooit gemaakt hebben zouden geven, welk merk zou je dan willen?
11. Welk soort beauty blog post lees je het liefst?

To my nominees: Please link your Liebster award blogpost in the comments below, I would love to read them!
Aan mijn genomineerden: Laat a.u.b. de link naar jou Liebster award blogpost achter in een reactie, ik zou ze graag lezen!
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

The Versatile Blogger Award

Hi lovelies!

Time for another award! I was nominated by the lovely Hannah from A Day In The Life Of A Northern Girl, so thank you so much hun! ^^ (And sorry that it took so long for me to put this up!)
Het is weer tijd voor een award! Ik werd genomineerd door Hannah van A Day In The Life Of A Northern Girl, dus dankjewel lieverd! ^^ (En sorry voor de vertraging!)


I couldn’t explain what this award is better than the way she did so here’s how she defined it: “So what is The Versatile Blogger Award? Well it’s award given to bloggers who inspire you and bring something special to you! This could be due to their posts, pictures, tips or just their lovely writing skills.” This is a huge compliment for me, so Hannah, again, thank you so much! I really appreciate it! ^^
Ik zou niet beter kunnen uitleggen wat deze award precies dan de manier waarop Hannag dat deed: “So what is The Versatile Blogger Award? Well it’s award given to bloggers who inspire you and bring something special to you! This could be due to their posts, pictures, tips or just their lovely writing skills.” Dit is echt een groot compliment voor mij, dus Hannah, nogmaals enorm bedankt! Ik apprecieer dit enorm! ^^

Now let’s jump into the rules first:
1. Link back to the person that nominated you and thank/mention them.
2. Choose 15 other bloggers to be nominated for this award and notify them.
3. Write 7 facts about yourself. 

Even enkele regels vermelden:
1. Link de persoon die jou nomineerde en bedankt/vermeld haar/hem.
2. Kies 15 andere bloggers die je nomineert en daarvan op de hoogte brengt.
3. Schrijf een artikel met daarin 7 feiten over jezelf.

So here we go:
Dus hier gaan we:

1. I’ve had highlights in my hair for a long time because I didn’t like the fact that my hair wasn’t as blonde anymore as it used to be when I was little. But I grew them out and they’re all gone now and I’m staying natural! 😀 It makes my hair so much healthier and it’s a lot cheaper! :p
1. Ik heb lange tijd highlights gehad in mijn haar omdat ik het niet leuk vond dat ik niet meer zo blond was als toen ik klein was. Maar ze zijn er volledig uitgegroeid en nu blijf ik naturel! 😀 Het maakt mijn haar zoveel gezonder en het is gewoon ook goedkoper! :p

2. I finally finished my “Day Zero Project” and am super excited to reach all the goals!
2. Ik heb eindelijk mijn “Day Zero Project” af en kijk ernaar uit om de doelen te behalen!

3. I suck at these ‘facts about yourself’ posts! :p I never know what to say about myself!
3. Ik heb enorm slecht in deze ‘feiten over jezelf’ artikels! :p Ik weet nooit wat ik over mezelf moet zeggen!

4. Even though I miss dancing a lot, blogging has become my new passion!
4. Ook al mis ik dansen enorm, bloggen is mijn nieuwe passie geworden!

5. I’m a very insecure person. I have a huge need of confirmation to be sure that what I do is good enough. I always worry about what other people think of me and that causes me fretting about everything I do or say for days.
5. Ik ben een enorm onzekere persoon. Ik heb veel bevestiging nodig voordat ik zeker ben dat wat ik doe goed genoeg is. Ik maak me altijd zorgen over wat andere mensen over mij denken en dat zorgt ervoor dat ik bij alles wat ik doe of zeg dagen blijf piekeren over wat andere hierover zouden zeggen.

6. I’m someone who’s always cold, but suddenly gets very warm at the weirdest moments, even when everyone else is cold! :p
6. Ik ben iemand die altijd koud heeft en op de raarste momenten plots heel warm kan hebben, ook wanneer iedereen het dan wel koud heeft. :p

7. I tried filming a YouTube video, but for some reason (probably the one in number 5), I just could not get over talking to a camera and putting that on the internet. I don’t think I ever will honestly even though I really wanted to! But I’m happy to blog! ^^
7. Ik probeerde een tijdje geleden een YouTube filmpje op te nemen, maar om één of andere reden (waarschijnlijk die in nummer 5) lukt het mij echt niet om tegen een camera te praten en dat op internet te plaatsen. Ik denk ook niet dat ik het ooit wel ga kunnen ook al zou ik het wel graag willen! Maar ik ben al heel erg blij dat ik nu wel al blog! ^^

My nominees are:
Mijn genomineerden zijn:

1. Katie from Beauty and the Baker
2. Rhi from Beauty Bucket List
3. Lorna from Studs and Dreams
4. Lauren and Claire from Stylingo
5. Hayley from Tea Party Beauty
6. Amy from The Powdered Nose
8. Lauryn from Funfairs and Fairydust
9. Laura from A Scottish Lass
10. Nicole from Sleek-Chic
11. Hanan from Le beauty by Hanan
12. Marijke van MarykeJane
13. Kelly van Belessa
14. Laura van Style-remains

Hope you all enjoyed reading this little post! ^^
Hopelijk vonden jullie dit leuk om te lezen! ^^


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Tag | This or That?

Hi dolls!

I was planning on doing another post about a product but the lighting was awful all day because of the weather so I couldn’t take pictures. That’s why I chose to do a tag instead! Enjoy!
Ik was van plan nog een artikel te maken over een products, maar de belichting wou door het slechte weer niet echt meewerken waardoor ik dus geen foto’s kon nemen. Daarom heb ik deze keer voor een tag gekozen! Ik heb het deze keer enkel in het Engels gedaan omdat het anders heel erg onoverzichtelijk en rommelig werd. Veel leesplezier!


Make-up
Blush or bronzer – Definitely blush! I don’t wear bronzer that often just because I think blush and bronzer are a bit to much for me.
Lipgloss or lipstick – Lipstick is something I only recently started loving. I always used lip balm before, but now I’m a total lipstick junkie. 😀
Eyeliner or mascara – I never use eyeliner, so this is another easy one: mascara!
Foundation or concealer – I don’t always use concealer just because I only want a light to medium coverage most of the time. That’s why I use light foundations.
Neutral or colorful – Colorful eyeshadows are a bit out of my comfort zone, so I like to use neutral colors on an everyday basis.
Pressed eyeshadow or pigment – This is a hard one. I like both, but I don’t own a lot of pigments so I guess I’ll go for pressed eyeshadows.
Brushes or sponges – The sponges I tried so far (from ebay) aren’t working that well so for now I only like to use brushes. I would like to try the beauty blender or the real techniques sponge though. 

Nails
OPI or China Glaze – I’ve never tried both of them so I can’t really say which one I like best, but if I would go buy one of these brands, I think I would go for China Glaze. No idea why actually. :p
Long or short – Shorter nails are so much more easy so that’s usually what I have (another reason is that mine tend to be weak). However I’m growing my nails right now and I’ve been loving the medium long length, so I’ll go for long. It’s a bit more feminine when you have short fingers like I do. 😀
Acrylics or naturalNatural! I had acrylics a few times and my nails got so damaged! 
Bright or dark colors – That depends. I like bright nails in summer but for now – fall and winter – I like the darker polishes too!
With or without nail art – I usually am too impatient to do nail art, so without

Body
Parfume or body mist – This is another hard one! I think I’ll go for body mist. I do love perfume but at the moment I own more body mists (probably because I like those more in the summer).
Lotion or body butter – I only recently started using body butter and I’ve fallen in love ever since! 
Body wash or soapBody wash, just because I think it’s easier and more hygienic. 
Lush or The Body Shop – Another hard one. I’m really addicted to The Body Shop. However, when I’m near a Lush store, I can’t resist! The fact that I can’t get Lush whenever I want because there’s no Lush close to me probably makes me want it even more than The Body Shop. :p

Hair
Curls or straightStraight. Curls just don’t work for me. I love curls, don’t get me wrong, but they just don’t want to stay in my hair.
Top knot or ponytailTop knots suit my face a lot better in my opinion and I wear these all the time, so this was another easy one.
Hairspray or hair gel – I never use hair gel just because I don’t know what I should use it for. :p I don’t use hairspray that often either, but I do use it occasionally. 
Long or short – This isn’t easy for me to choose because I switch up the length of my hair all the time. I usually have a medium length, in summer I like shorter hair and in winter I like it a little longer. However I don’t like it to be very long so I’ll go for short!
Light or dark – My hair is naturally pretty blonde, so definitely light.
Down or upUp! My hair just doesn’t like me I think. :p When I wear it down it just fall flat to my head and I get fed up with it so after a few hours of wearing it down, I usually put it up anyway.

Hope you enjoyed! I tagged some people on twitter, but please feel free to da this tag too! Leave the link if you do, I would love to read it! ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.