Weight Loss Wednesdays | Where Did They Go?

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }
Hi sweeties!

I haven’t been updating my weight loss for 2 weeks I think, so here’s a little update on Weight Loss Wednesdays in general! ^^
Ik heb de laatste 2 weken geen update gedaan over mijn gewicht, dus hier is een kleine update over de Weight Loss Wednesdays in het algemeen! ^^


So the reason why I haven’t been doing these posts anymore is because of my exams. This doesn’t mean I haven’t been watching my weight, it just means I haven’t been updating you guys. :p
De reden dat ik deze artikels niet meer deed, is door mijn examens. Dit betekent niet dat ik niet meer op mijn gewicht let, het betekent gewoon dat ik geen updates meer deed. :p

First of all I wanted to let you guys know that I’m not sure I will keep doing these weekly updates. I just don’t like the fact that I’m stuck to 1 type of post on a specific day. Blogging has to stay fun for me, so I want to blog about whatever I want, whenever I want. 😀 I still will be updating you guys, no worries, just not on such a regular basis. 🙂
Om te beginnen wou ik jullie laten weten dat ik niet zeker ben dat ik deze updates wekelijks blijf doen. Ik vind het gewoon niet zo leuk om vast te zitten aan een bepaald artikel op een bepaalde dag. Bloggen moet een plezier blijven, en dus wil ik eender wanneer bloggen over eender wat ik wil. 😀 Maar no worries! Ik blijf jullie wel updaten! ^^

In total I have lost 2,5 kg now. I started my weight loss journey at 65,6 kg so this means I’m now at 63 kg. For the past 3 weeks I have been using the app “MyFitnessPal” to keep track of what I eat and my weight. This has been working great for me as I’m doing this with my best friend! She keeps me motivated and that’s a really big deal for me! 
In totaal ben ik ondertussen 2,5 kg kwijt. Ik begon mijn gewichtsreisje op 65,5 kg dus dat betekent dat ik nu op 63 kg zit. De voorbije 3 weken heb ik de app “MyFitnessPal” gebruikt om mijn gewicht en hetgeen ik eet bij te houden. Dit werkt echt goed voor mij aangezien ik dit met mijn beste vriendin doe! Ze houdt mij gemotiveerd en dat ik heel belangrijk voor mij!

According to the app I can eat 1200 kcal per day. That isn’t a lot, but it’s a reasonable amount to get through the day! 😀 I allowed myself to go over that amount once a week. And to keep everything under control, my friend and I made a little deal: if one of us goes more than 200 kcal over the allowed amount 3 times, the other one gets a free healthy meal! 😀 
Volgens de app mag ik dagelijks 1200 kcal eten. Dat is niet veel, maar genoeg om de dag door te komen! 😀 Ik heb mezelf wel toegelaten om 1 keer per week hierover te gaan. En om alles een beetje onder controle te houden, hebben mijn vriendin en ik een kleine deal gesloten: als één van ons meer dan 200 kcal teveel eet op een dag en dit 3 maal doet, dan krijgt de andere een gratis gezonde maaltijd! 😀
That’s pretty much all I wanted to say in this update. 😀 If you want, you can still add me as a friend on “myfitnesspal”. My username is “Romina244” and you can add me by entering this as e-mailadress when you add a friend by e-mailadress! I would love to connect and support each other! ^^
Dat is zowat alles wat ik wou zeggen in deze update. 😀 Als je wil, kan je mij toevoegen als vriend op “myfitnesspal”. Mijn gebruikersnaam is “Romina244” en je kan me toevoegen door deze in te geven als e-mailadres bij het toevoegen van een vriend via e-mailadres! Ik zou het enorm leuk vinden om elkaar te steunen! ^^
Advertenties

Weight Loss Wednesday | Week 2 And A New Challenge #BloggersWLW

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

As you might know by now, I love challenges and when I saw there was a blog version of a weight loss challenge, I jumped right into it. This is my second week of my new weight loss wednesdays and I will continue this. the only difference is that I will be joining the “Bloggers Weight Loss Wednesday” group to do this and to keep myself motivated. So if you want to know more about this, keep on reading! ^^


Basically what it means to join this group, is that I will be posting every wednesday about weight loss, health, fitness and things like that, just like I was doing before. For more information and to join yourself, you can always go to “Barely There Beauty“! ^^ But for this first post of this new challenge I will start by telling you guys my goal and some things that inspire me!


My goal has been 56 kg for a long time, so that’s still what I’m aiming for. It’s one of my Day Zero goals too, so I hope to reach it this year! I’m starting of with a weight of 64,4 kg. this is the same as last week, but I’m fine with that. Better stay the same than gain, right! 😀 I also wanted to let you guys know that I’m using the app “MyFitnessPal”. If anyone wants to join me, you can add me at romina244 or leave your username in the comments and I will be happy to add you so we can support each other! ^^ Remember, losing weight together is a lot easier! ^^


I found 2 quotes that inspired me.So now that I found some motivation and a group of support, let’s hope this gets easier and let’s hope I reach that goal! ^^


Weight Loss Wednesday | Week 1

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

The holidays are over and everyone has set their new year’s resolutions. So have I and one of them was to reach my target weight! Eating healthier, exercise more, you know the drill, it’s probably the most popular new year’s resolution! 😀 Let’s see how I did this first week of the new year, huh? ^^
De feestdagen zijn voorbij en iedereen heeft zijn goede voornemens vastgelegd. Ook ik deed dat, en één daarvan was om mijn doelgewicht te bereiken! Gezonder eten, meer bewegen, je kent ze wel, waarschijnlijk de meest populaire goede voornemens! 😀 Laten we eens zien hoe ik het er deze eerste week van het nieuwe jaar vanaf heb gebracht, zullen we? ^^


Weight last week: 65,4 kg
Weight this week: 64,4 kg
Gewicht vorige week: 65,4 kg
Gewicht deze week: 64,4 kg
I couldn’t believe my sleepy eyes when I stepped on the scale this morning. Maybe I was still dreaming? No, I wasn’t, it really said 64,4 kg, which means I lost 1 kg this week! I couldn’t be happier with this result. 
Ik kon mijn slaperige ogen niet geloven toen ik vanochtend op de weegschaal ging staan. Misschien was ik nog aan het dromen? Nee, toch niet, er stond echt 64,4 kg, wat betekent dat ik deze week 1 kg ben afgevallen! Hier ben ik enorm blij mee.

What have I been doing? I started drinking a minimum of 2 liters of water a day and at least 1 green tea a day. Eating wise, I didn’t really change that much. I tried to eat less whenever it was something not that healthy and that’s basically all I’ve changed. Exercise wise, I didn’t do anything either! :p I’ve been studying as you might know, and in those periods, I really don’t like to spend my spare time exercising, just because I really don’t like it. But hey, I lost 1 kg so whatever, right? 😀
Wat heb ik deze week gedaan? Ik heb elke dag minstens 2 liter water en minstens 1 groene thee gedronken. Op het gebied van eten heb ik niet zo veel veranderd. Ik probeerde de keren dat het iets minder gezond was iets minder te eten en dat is eigenlijk alles wat ik veranderde. Op het gebied van beweging deed ik ook niet! :p Ik zit in de examenperiode, en dat is net de periode waarin ik mijn vrije tijd echt niet aan beweging spendeer. Maar hé, ik verloor 1 kg, dus maakt niet uit, toch? 😀

So what will I change next week? Hhmm, not much I think! I don’t think I will be exercising during this exam period, so that will stay the same. And since the way I’m eating and drinking worked this week, I hope it’ll work next week too! ^^
Wat zal ik volgende week anders doen? Hhmm, niets denk ik! Beweging zal er tijdens de examenperiode niet echt van komen en aangezien de manier waarop ik nu eet en drink blijkt te werken, hoop ik dat het dat volgende week ook doet! ^^

Tip of the week: Drink enough water! Drinking half an hour before you eat makes you eat a little less, but don’t drink right before eating! If you think you’re hungry during the day, drink some water. Chances are you were actually thirsty because your body can sometimes mix up thirst and hunger. Sounds strange, but try it out. It works for me!
Tip van de week: Drink genoeg water! Een halfuurtje voor het eten een glas water drinken, zorgt ervoor dat je minder honger hebt, maar drink niet vlak voor het eten! Als je denkt dat je honger hebt gedurende de dag, drink dan eerst wat water. De kans bestaat dat je eigenlijk dorst had, want je lichaam kan soms honger en dorst verwarren. Klinkt raar, maar probeer het eens. Voor mij werkt het!

Weight Loss Wednes.. Uhm, Thursday?! | A New Start

New year, new goals. Well not really actually :p, my weight loss goal remains the same but with it being a new year, I thought I’d start fresh..post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }
Nieuw jaar, nieuwe doelen. Nou, niet echt eigenlijk :p, mijn doel om gewicht te verliezen blijft hetzelfde maar aangezien het een nieuw jaar is, vond ik het een goed idee om met een schone lei te beginnen. 


So since this is a fresh start, there isn’t very much to say yet. I just wanted to let you guys know I’m doing this again and sticking to it this time. :p So I’ll be updating you guys every week letting you know what helped and things like that. So here’s my start weight for the year:

Aangezien dit een nieuwe start is, valt er nog niet zo veel te zeggen. Ik wou jullie gewoon laten weten dat ik dit opnieuw begin en mij er deze keer aan ga houden. :p Ik ga jullie dus elke week een update geven over wat voor mij hielp en meer. Hier is mijn begingewicht dit haar:

Weight this week: 65,4 kg
Gewicht deze week: 65,4 kg

Let’s hope I’ll finally reach my target weight this year! 🙂
Laten we hopen dat ik dit jaar eindelijk mijn doelgewicht bereik! 🙂


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

Christmas Day + Weight Loss Wednesday ❄️ #BigBlogmasProject Day 25

Hi sweets!

Today’s post will be pretty short as Christmas day was a pretty busy and emotional day for us. I’ll give a little Weight Loss Wednesday update as promosed and talk about the end of the #BigBlogmasProject, which I was taken part of. 
Het artikel van vandaag zal vrij kort zijn omdat kerstdag voor ons nogal druk en elmotioneel was. Ik ga een kleine Weight Loss Wednesday update geen zoals ik beloofd heb en het even hebben over het einde van het #BigBlogmasProject waar ik in zat.


To start with the weight loss, I’m pretty proud of myself. Last week I weighed 64,9kg, today I weighed 64,7kg. I lost 200 grams and I know that’s not a lot at all but considering Christmas eve dinner yesterday, I think that’s not bad at all! 

Om te beginnen met mijn gewicht, ben ik vrij trots op mezelf. Vorige week woog ik 64,9kg, vandaag was dat 64,7kg. Ik verloor 200 gram en ik weet dat dat niet veel is, maar rekening houdend met het kerstavond etentje gisteren, vind ik dat zeker niet slecht! 

Second and last at the same time: this is the last post for the #BigBlogmasProject. I really enjoyed doing this! Cole had the great idea to share some helplines on Christmas day for those having a hard time at moments like these. It can be hard for some people, but know you’re not alone and there’s always someone to talk to. Let’s hope no one needs this though! 
Als tweede en meteen ook laatste: dit is het laatste artikel voor het #BigBlogmasProject. Ik vond het heel leuk om dit te doen! Cole had het geweldige idee om op kerstdag enkele hulplijnen te delen voor zij die het in periodes zoals deze moeilijk hebben. Het kan een zware periode zijn voor sommigen, maar weet dat je niet alleen bent en dat je altijd met iemand kan praten. Laten we hopen dat niemand dit nodig heeft!

National Suicide Prevention Hotline: 1-800-273-8255

Alcoholics Anonymous: 0845 769 7555

Beat, for Eating Disorders: 0845 634 1414

Refuge deals with domestic violence: 0808 2000 247

Childline for children to call: 0800 1111

And for adults worried about a child: 0808 800 5000

Narcotics Anonymous: 0300 999 1212

Rape Crisis: 0808 802 9999

Victims of Crime Support: 0845 30 30 900

OCD Action: 0845 390 6232

No Panic for anxiety sufferers: 0800 138 8889

Contact a family – 0808 808 3555

Cry-sis – 08451 228699

Disabled Parents Network – 0870 241 0450

Fatherhood Institute – 0845 634 1328

Help To Heal – 0845 120 3788

National Domestic Violence Helpline
England – 0808 2000 247
Northern Ireland – 028 9033 1818
Wales – 0808 8010800

NSPCC Child Protection Helpline – 0808 800 5000

Parents Advice Centre

Parentline Plus

Prisoners’ Families Helpline

Relate

Samaritans

Solvent Abuse – Urban 75

Talk to Frank

Womens Aid

Working Families

Youth2Youth
Hope you guys had an amazing Christmas! Let’s hope for an even better new year’s even and 2014!
Hopelijk hebben jullie een leuke kerst gehad! Laten we hopen op een nog beter nieuwjaar en 2014!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

A Little Update | Exams, Weight Loss Wednesdays and grandma ❄️ #BigBlogmasProject Day 20

Hi girls!

Today I’m just going to do a little update on what’s going on in my life. So let’s go!
Vandaag doe ik vlug even een update over wat er gebeurt in mijn leven. Dus laten we beginnen!


As you might know, I’m in my last year of university. That’s why I might be blogging less after christmas. For now I’m blogging everyday because I’m doing the #BigBlogmasProject which means I’m blogging everyday until christmas. I did skip 2 days, because I was so busy with my masters thesis at that moment, sorry for that! But after christmas, I’ll studying a lot (as I am now, but I’m trying to finish the #BigBlogmasProject anyway), so I probably won’t be able to blog everyday. I really hope you guys understand, I will be completely back after my exams, but don’t worry, I will still be blogging during my exams, just not as much as I am doing now. 🙂
Zoals je misschien wel weet, zit ik in mijn laatste jaar unief. Het zou daarom kunnen dat ik na kerst wat minder zal bloggen. Voorlopig blog ik nog elke dag omdat ik het #BigBlogmasProject doe, wat betekent dat ik elke dag tot kerstmis blog. Ik heb wel 2 dagen over moeten slaan omdat ik het zo druk had met mijn thesis, sorry daarvoor! Na kerst zal ik veel moeten studeren (zoals nu ook al, maar ik probeer het #BigBlogmasProject toch af te maken), dus zal ik waarschijnlijk niet meer elke dag bloggen. Ik hoop echt dat jullie dit begrijpen, en ik ben na de examens weer volledig terug, maar maak je geen zorgen, ik zal nog steeds bloggen tijdens de examens, gewoon wat minder. 🙂

Another topic I wanted to talk about was weight loss wednesdays. As you might know, I did 2 of those a few weeks ago and than I stopped. But, they will be back next week. The reason for stopping them is because 3 weeks ago my grandma fell which made her heart stop and they took her to the emergency right away. They were able to bring her back and she was in a coma for about 5 days but than her heart stopped again and we lost her. This is really hard for me to talk about because I was pretty close to her and I miss her so bad! But at the same time, for me personally it helps to talk about it. 
Een ander onderwerp waar ik het over wilde hebben is weight loss wednesday. Zoals je misschien ook wel weet, deed ik een paar weken terug al 2 artikels hierover en toen stopte ik. Maar, ze komen  volgende week terug! De reden dat ik ermee stopte is omdat mijn oma 3 weken geleden gevallen is waardoor haar hart gestopt was en de ambulance en mug onmiddellijk is gekomen. Ze hebben haar kunnen reanimeren en ze lag ongeveer 5 dagen in coma, maar toen begaf haar hart het opnieuw en raakten we haar kwijt. Het is echt moeilijk voor mij om hierover te praten omdat ik een goede band had met haar en ik mis haar enorm! Maar langs de andere kant helpt het voor mij persoonlijk ook wel om erover te praten.

Christmas won’t be the same without my grandma, because she always made dinner and always made christmas the best time of the year, even though it’s always during my exams. She always burned candles during my exams, wishing me luck and she called everyday. It’s so hard to miss all of these things now. 😥 I just try to think of all the good memories I have with her and I know she is in a better place, because the doctors told us she wouldn’t be the same after that coma, and we all knew that she would not want that! She was very independent until the last moment and she wouldn’t be able to live with herself if she needed a lot of help from others. So I try to think of it that way. I know she would want me to go on with my life, graduate and live a happy life.
Kerstmis zal niet hetzelfde zijn zonder mijn oma, want ze zorgde altijd voor een geweldig etentje en maakte kerst het leukste moment van het jaar, ook al valt dat voor mij altijd in de examens. Ze brandde ook altijd kaarsjes tijdens mijn examens om mij geluk te wensen en ze belde elke dag. Het is echt moeilijk om dit nu allemaal te moeten missen. 😥 Ik probeer gewoon aan de leuke herinneringen te denken die ik met haar heb en ik weet dat ze nu op een beter plek is want de dokters zeiden dat ze na de coma niet meer dezelfde zou zijn. We wisten allemaal dat ze dat echt niet zou willen! Ze was heel onafhankelijk tot op het laatste moment en ze zou niet met zichzelf kunnen leven als ze hulp nodig had van iedereen. Dus ik probeer er op die manier aan te denken. Ik weet dat ze zou willen dat ik verder ga met mijn leven, afstudeer en een gelukkig leven heb.

Thanks for reading sweeties and sorry for the sad post. I just had to this at one point to get it off my chest and to try to move on. I’ll never forget her though!
Dankjewel om te lezen lieverds en sorry voor het trieste artikel. Ik moest dit uiteindelijk gewoon eens doen om mijn hart te luchten en verder te kunnen. Ik zal haar nooit vergeten!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Weight Loss Wednesday | Week 2

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading! ^^
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder! ^^Weight last week: 65,0 kg
Weight this week: 66,0 kg

Gewicht vorige week: 65,0 kg
Gewicht deze week: 66,0 kg

I would say, let’s just not talk about this! I’m so disappointed in myself this week. But on the bright side, I know why I gained weight, so I know what to do about it. I had a few dinner parties this week which makes it hard to watch what I eat. On top of that, the alcohol that comes with dinner parties is the worst enemy for losing weight. 
Ik zou zeggen, laten we het hier gewoon niet over hebben! Ik ben zo teleurgesteld in mezelf deze week. Maar om het positief te bekijken, ik weet wel wat de oorzaak is van mijn gewichtstoename, dus ik weet ook wat ik eraan kan doen. Ik heb enkele etentjes en feestjes gehad deze week en dat maakt het sowieso al moeilijker om op mijn eten te letten. Daarbovenop is de alcohol die bij die etentjes komt kijken de grootste vijand van een dieet.

Exercising wise,  I did go for a walk 2 times this weekend but apparently that didn’t help and I know that’s just not enough to compensate for the dinner parties. 
Op gebied van beweging ben ik wel 2 keer gaan wandelen dit weekend, maar dat was blijkbaar niet genoeg en ik weet ook wel dat dat de etentjes niet kon goedmaken.

So what will I do differently this week? Drink less alcohol (I usually don’t drink that often, this week was a little exception because of the parties, obviously when there are no parties, I don’t drink any alcohol), exercise more and try to eat more veggies, which I actually really like so that can’t be too hard for me!
Dus wat ga ik deze week anders doen? Minder alcohol drinken (Ik drink normaal niet zo vaak, maar deze week was een kleine uitzondering door de etentjes, natuurlijk drink ik geen alcohol als er geen feestjes zijn en ik gewoon op kot zit), meer bewegen en meer groenten eten, wat ik eigenlijk heel graag heb, dus dat kan niet zo moeilijk zijn voor mij!

I’ll stop here for this week since I’m not very happy with my weight right now. 😦
Ik ga het hierbij laten deze week want ik word niet zo blij van mijn gewicht op dit moment. 😦

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.